UNZSRK054 Nursing Care in Neurology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Jiří Knap (lecturer)
PhDr. Karolína Stuchlíková (seminar tutor)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 14. 9. 15:35–18:00 C311
 • Timetable of Seminar Groups:
UNZSRK054/A: Thu 5. 10. 13:05–15:30 C312, K. Stuchlíková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními příznaky neurologických nemocí, diagnostickými metodami a nemocemi nervové soustavy. Předmět popisuje jednotlivé příznaky, diagnostické metody a nemoci nervové soustavy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče o pacienta v neurologii, bude schopný správně posuzovat, diagnostikovat problémy u neurologických pacientů a následně správně stanovovat ošetřovatelské diagnózy a plánovat péči o neurologického pacienta.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student zná základní příznaky neurologických nemocí, diagnostické metody používané v neurologii a nemoci nervové soustavy. Je schopen popsat jednotlivé části nervové soustavy člověka. Odborné dovednosti: Student umí diagnostikovat problémy u neurologických pacientů a v návaznosti na ně spolupracovat s lékařem, plánovat ošetřovatelskou péči a realizovat příslušné intervence Obecná způsobilost: Student je schopen samostatně pochopit patofyziologické souvislosti onemocnění, hodnotit stav nemocného a následně volit optimální varianty ošetřovatelských intervencí a správné stanovit ošetřovatelské diagnózy. Kompetence: Student v rámci svých odborných oprávnění poskytuje vhodnou a přiměřenou ošetřovatelskou péči.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podpora zdraví a prevence neurologických nemocí. 2. Základní neurologické vyšetření, neurologické diagnostické procedury a testy, symptomatologie neurologických onemocnění. 3. Záchvatovité onemocnění – parciální, generalizované záchvaty, status epilepticus. 4. Degenerativní onemocnění – Parkinsonova, Huntingtonova a Alzheimerova choroba. 5. Cerebrovaskulární onemocnění – CMP, intracerebrální hemoragie, SAK. 6. Zánětlivé a infekční onemocnění – meningitidy, encefalitidy. 7. Autoimunní onemocnění-roztroušená skleróza, Guillan-Barré syndrom, myasthenia gravis. 8. Nádory nervového systému – nádory mozku a míchy. 9. Onemocnění periferních a kraniálních nervů – neuralgie trigeminu, paralýza lícního nervu. 10. Bolesti hlavy. 11. Poruchy vědomí.
Literature
  required literature
 • SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. 1. vyd. Praha : Grada, 2014. 232 pp. ISBN 978-80-247-4868-9. info
 • WABERŽINEK, G. a kol. Základy speciální neurologie. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2006. ISBN 8024610205. info
 • WABERŽINEK, G. a kol. Základy obecné neurologie. Praha:Univerzita Karlova v Praze, 2005. ISBN 80-246-0803-0. info
 • SEIDL, Z. Neurologie. Pro nelékařské zdravotnické obory. Praha:Grada Publishing, 2004. ISBN 978-80-247-2733-. info
 • SEIDL, Z., OBENBERGER, J. Neurologie pro studium a praxi. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7. info
  recommended literature
 • AMBLER, Z. Struktura a fyziologie nervosvalového přenosu. In PIŤHA, J. a kol. Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2010. ISBN 978-80-734-52308. info
 • PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-1135-5. info
 • TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v OSE procesu. Brno: NCONZO, 2004. ISBN 80-7013-324-4. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavek ke splnění předmětu: 80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavek zápočtu: písemný test, minimálně 80 % úspěšnost. Požadavek ke zkoušce: Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+3cv+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK054