UNZSRK055 Palliative Care

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 14. 9. 8:55–12:10 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy paliativní a hospicové péče a dále s problematikou umírání a smrti. Předmět popisuje dělení nemocných, indikace k zavedení péče, problematiku umírání a smrti, nejčastější potíže v ošetřování této specifické skupiny pacientů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí vysvětlit a popsat paliativní a hospicovou péči a nejčastější obtíže, které se při ošetřování nevyléčitelně nemocných a umírajících vyskytují. Odborné dovednosti: Student je schopen zvolit ošetřovatelské přístupy podle aktuálního stavu nemocného. Obecná způsobilost: Student dokáže zhodnotit stav nemocného a při plánování ošetřovatelské péče zvolit vhodné ošetřovatelské intervence. Kompetence: Student se po absolvování předmětu bude orientovat jak po teoretické, tak praktické stránce v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Paliativní péče, její charakteristika, cílová skupina, formy poskytování. 2. Hospicová péče, její charakteristika, cílová skupina, formy poskytování. 3. Personální management při poskytování paliativní/hospicové péče. Prevence syndromu vyhoření. 4. Umírání a smrt. Etické aspekty při poskytování ošetřovatelské péče umírajícím. 5. Potřeby umírajících a jejich blízkých, spirituální péče. 6. Hodnocení symptomů v paliativní péči. 7. Management bolesti. 8. Paliativní péče o děti.
Literature
  required literature
 • KALVACH, Z. Manuál paliativní péče o umírající pacienty: pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě. Druhé upravené a doplněné vydání. Praha: Cesta domů, 2019. ISBN 978-80-88126-54-6. info
 • RATISLAVOVÁ, Kateřina. Perinatální paliativní péče: péče o ženu a její rodinu, rituály rozloučení, proces truchlení a vyrovnávání se se ztrátou. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0121-4. info
 • BUŽGOVÁ, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5402-4. info
 • MONSPORTOVÁ, M. Hospicová péče. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. Paliativní a hospicová péče. 2012th ed. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3171-1. info
  recommended literature
 • LUGTON, J., McINTYRE, R. Palliative care - the nursing role. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2005. ISBN 0-443-07458-5. info
 • ŠPATENKOVÁ, N. A KOL. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0586-9. info
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie: Nauka o umírání a smrti. Praha: Galén, 2000. ISBN 80-7262-034-7. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích (pokud se student nemohl ze závažných důvodů povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění povinností), zápočtový test, úspěšnost minimálně 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK055