UNZSRK056 Basics of Healthcare Management

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Hana Hozová (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 21. 9. 8:05–11:20 C312, Thu 12. 10. 8:05–10:30 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit stuenty se základními principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení finančních, materiálních a lidských zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Aplikuje teoretická východiska managementu a personálního řízení do řízení a vedení ošetřovatelské péče a ošetřovatelského personálu. Studenti se seznámí s teorií řízení kvality, metodikami vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodami auditní činnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Po absolvování předmětu student bude umět vysvětlit funkce managementu a jejich význam pro řízení pracovních procesů, popsat rozhodovací procesy a strategie, rekapitulovat etické normy a zásady, kterými se řídí jak péče o nemocné, tak rozhodovací procesy i výzkum a využívání výsledků práce jiných v oboru, vysvětlit komunikační strategie používané ve vztahu k pacientům, ke kolegům, k nadřízeným, k dodavatelům apod., popsat procesy implementace kvality a kontinuálního zvyšování kvality v organizaci, popsat implementaci managementu rizik do procesů v organizaci. Odborné dovednosti: Po absolvování předmětu student bude připraven efektivně komunikovat a spolupracovat (kooperovat) v rámci zdravotnického týmu, efektivně řídit elementární ošetřovatelský tým ve směně a dodržovat stanovené standardy, stanovovat priority ošetřovatelské péče, péči efektivně plánovat na základě definovaných kriteriálních cílů, delegovat a následně evaluovat výstupy ošetřování a náležitě korigovat plán péče a aktivně podporovat pohodu, jistotu a bezpečí všech lidi v pracovním prostředí (včetně sebe). Jako člen multidisciplinárního týmu bude schopen řešit praktické problémy svého oboru na úrovni operativního řízení a používat nástroje k hodnocení kvality péče. Zvládne podávání a zdůvodňování informací, umí používat v běžné každodenní praxi informační technologie. Ovládá základy podpory studentů zdravotnických oborů na klinické praxi. Obecná způsobilost: Absolvent bude způsobilý plánovat, organizovat, řídit, rozhodovat a vyhodnocovat ošetřovatelskou péči poskytovanou jím a jeho týmem, včetně stanovování priorit, bude umět spolupracovat na zlepšování kvality a bezpečnosti péče. Bude schopen cíleně podporovat pacienty a jejich blízké a také studenty na klinické praxi. Bude schopen jednat v obtížných, náročných a neobvyklých situacích, řídit lidské a jiné zdroje a vhodně reagovat na stížnosti ze strany klientů. Kompetence: Dle Vyhlášky MZ ČR č. 55/2011 Sb., § 3 absolvent v rozsahu své odborné způsobilosti: a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, f) podílí se na přípravě standardů. V oblasti řídících a rozhodovacích schopností je absolvent schopen určit priority při plnění pracovních úkolů, pracovat jako člen týmu a podporovat jeho výkonnost, pracovat jako partner, řídit a stanovovat priority ostatních, demonstrovat dovednosti vedoucího pracovníka, stávat se vzorem v plnění sesterských rolí, demonstrovat pružnost, iniciativnost, tvořivost a zavádět zlepšení do praxe, odpovědně se chovat a jednat v obtížných situacích, zdůvodnit rozhodnutí a realizovat konkrétní péči o klienta/pacienta, vhodně reagovat pokud se objeví stížnost, učit a podporovat méně zkušené kolegy/ně, řídit lidské a ostatní zdroje účelně a efektivně, dodržovat a podporovat personální, profesionální a organizační standardy.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Úvod do managementu-pojetí managementu, aplikovaný management (zdravotnický, ošetřovatelský), úrovně řízení, základní struktura manažerských dovedností. Role vůdce. Role manažera. Profil manažera-anažerské dovednosti. 2. Funkce managementu, systémový přístup v managementu, Vedení, řízení, následování. Firemní kultura ve zdravotnictví, Funkce vedení a řízení, moc. Funkce kontrolování. 3. Rozhodování a rozhodovací proces v managementu. Hlavní znaky a prvky rozhodovaní. Otázky práva a etiky, etika rozhodování v managementu. 4. Strategický management. Metody a techniky strategického managementu, analýza SWOT, PEST, silových polí, delfská technika. Projektové řízení. 5. Zdravotnické organizace, popis a orientace v organizační struktuře. Organizování – organigramy, interakce a komunikace v rámci organizace. 6. Základní úkoly personalistiky, personální činnosti, výběr lidí do pracovních a funkčních pozic, diskriminační prvky ve výběru lidí. Moc, politika a vlivy. 7. Management informací a informačních zdrojů. Informační systémy, komunikace s PC. 8. Komunikace v managementu. Úvod do řízené péče a její nástroje. 9. Strategie, metody a formy poskytování ošetřovatelské péče. Plánování práce a služeb ošetřovatelského personálu, organizování práce sester na oddělení. 10. Rozvoj a evaluace personálu, tvorba pracovního místa, adaptační proces, supervize, mentoring, koučing. 11. Co ovlivňuje současné ošetřovatelství, interní a externí faktory, trvalá udržitelnost. 12. Plánování – stanovování vizí, strategií a cílů. Základy marketingu (marketingový mix, reklama ve zdravotnictví). Benchmarking. 13. Management změn, reengineering, odpor ke změnám, strategie snižující odpor ke změnám. 14. Budování týmů skrze komunikaci a partnerství. Práce v týmu – odpovědnost, autonomie, autorita, řízení a moc, kolektivní vyjednávání. 15. Interpersonální a personální dovednosti. Spotřebitel – klient – pacient/komunita. Konflikty a jejich zvládání. Delegování – umění v profesionální praxi. Naplňování a proměny v rolích. 16. Osobní management: stres a čas. Management osobní kariéry: vnímání příležitostí. 17. Celoživotní vzdělávání zaměstnanců, filozofie učící se organizace. Cvičení: 1. Osobnost managera v ošetřovatelství. Role play – modelové situace. 2. Fáze, postupy a metody rozhodovacího procesu a řešení problémů – modelové situace. 3. Praktické příklady-analýza SWOT, PEST, silových polí, delfská technika. 4. Komunikace v managementu – modelové situace, referáty. Příprava jednání. 5. Management kvality. Tvorba standardu, koncipování auditu-modelové situace, referáty. 6. Techniky řízení času – modelové situace.
Literature
  required literature
 • JAKUSOVA, V. Manazment pre nelekarske studijne programy. Martin: Osveta, 2016. ISBN 978-80-8063-447-6. info
 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing, 2015. ISBN 9788024752587. info
 • ZÍTKOVÁ, M. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. ISBN 978-80-247-5094-1. info
 • JAKUŠOVÁ, V. Základy zdravotníckeho manažmentu. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-347-9. info
 • KILÍKOVÁ, M., JAKUŠOVÁ, V. Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2008. ISBN 978-80-8063-290-8. info
 • IVANOVÁ, K. Základy etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. Brno: NCONZO, 2006. ISBN 80-7013-442-9. info
 • GLADKIJ, I. A KOL. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8. info
  recommended literature
 • GLADKIJ, I. A KOL. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80% účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), vypracování seminární práce na vybrané téma a její ústní obhajoba. Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 7př+17sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK056