UNZSRK057 Seminar for Bachelor's Thesis 2

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je metodická a odborná podpora při psaní bakalářské práce, a to až k její finalizaci. Cílem je rovněž zvýšení dovedností při obhajobě vlastní práce a její prezentaci. Obsahem předmětu je průběžné řešení problémů, na které student narazí při psaní bakalářské práce, prezentace metod zpracování a závěrů a diskuse nad nimi. Student bude zpracovávat práci v souladu s pokyny vedoucího práce, při konečných úpravách práce se zaměří na rozsah práce, její členění, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Studenti mohou využívat metodické pomoci fakultního Centra empirického výzkumu (CEV) při zpracování praktické části bakalářské práce.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje teoretické znalosti podle zaměření své bakalářské práce. Odborné dovednosti: Student je schopen logicky strukturovat text, zpracovat teoretický základ zvoleného tématu, správně pracovat se zdroji a odbornou literaturou. Obecná způsobilost: Student je schopen využívat své znalosti při psaní bakalářské práce. Kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen předložit zpracovanou teoretickou část bakalářské práce a základní informace týkající se výzkumu bakalářské práce.
Literature
    required literature
  • KAPOUNOVÁ, Jana and Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. info
  • ARCHALOUSOVÁ, A. Jak psát bakalářskou práci. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě,, 2012. info
    recommended literature
  • IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-2440-992-5. info
  • GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 978-80-247-2490-4. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: student průběžně konzultuje tvorbu bakalářské práce s vedoucím práce, zápočet bude udělen za zpracování teoretické části práce a zahájení průzkumného šetření, zápočet uděluje vedoucí práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 5se+5sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK057