UNZSRK058 Bachelor Thesis Seminar 3

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je metodická a odborná podpora při psaní bakalářské práce, a to až k její finalizaci. Cílem je rovněž zvýšení dovedností při obhajobě vlastní práce a její prezentaci. Obsahem předmětu je průběžné řešení problémů, na které student narazí při psaní bakalářské práce, prezentace metod zpracování a závěrů a diskuse nad nimi. Student bude zpracovávat práci v souladu s pokyny vedoucího práce, při konečných úpravách práce se zaměří na rozsah práce, její členění, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Studenti mohou využívat metodické pomoci fakultního Centra empirického výzkumu (CEV) při zpracování praktické části bakalářské práce.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student prokazuje teoretické a praktické znalosti podle zaměření své bakalářské práce. Odborné dovednosti: Student je schopen logicky strukturovat text, zpracovat teoretický základ zvoleného tématu, správně pracovat se zdroji a odbornou literaturou, vymezit výzkumný problém, zvolit vhodné výzkumné metody, zpracovat získaná data a vyhodnotit výsledky. Obecná způsobilost: Student je schopen využívat své znalosti při psaní bakalářské práce. Kompetence: Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen předložit kompletně zpracovanou teoretickou a empirickou část bakalářské práce a vytvořit prezentaci pro obhajobu své bakalářské práce.
Literature
  required literature
 • KAPOUNOVÁ, Jana and Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8. info
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Jak psát bakalářskou práci. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě,, 2012. info
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon, 2007. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  recommended literature
 • IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-2440-992-5. info
 • GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 978-80-247-2490-4. info
 • KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. ISBN 80-7042-141-X. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: zápočet bude udělen za odevzdání finální verze bakalářské práce na sekretariát ústavu ošetřovatelství (po schválení její definitivní verze příslušným vedoucím práce) a za vložení bakalářské práce do informačního systému Slezské univerzity v Opavě, současně se studující musí zúčastnit všech stanovených konzultací.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4cv+5sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK058