UNZSRK059 Clinical Practice 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Hana Hozová (seminar tutor)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Odborná praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění a na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, a to v rámci poskytování ambulantní a lůžkové péče. Studenti se seznámí s druhy zdravotní péče v rámci lůžkové i ambulantní péče a s jednotlivými formami ošetřovatelské péče. Naučí se zhodnotit prostředí, ve kterém pacienti žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují, s potřebou preventivních opatření a naučí se využívat metody zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním ošetřovatelským dovednostem na odděleních v rámci lůžkové péče. Naučí se zhodnotit prostředí (materiální a personální), které odpovídá potřebám jedince, zdokonalí se v hodnocení individuálního zdravotního stavu a potřeb pacientů z hlediska ošetřovatelské péče. Praxe probíhá na pracovištích umožňujících rozvoj kompetencí studentů, na ambulantních i lůžkových pracovištích poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb, včetně dlouhodobé lůžkové péče, v zařízeních zaměřujících se na podporu zdraví a prevenci, v zařízeních sociálních služeb apod.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Syllabus (in Czech)
 • 1.ročník: Praxe je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění – primární péči. Studenti se seznámí se strukturou služeb primární péče a jednotlivými druhy zařízení v rámci primární péče. Naučí se zhodnotit prostředí (materiální a společenské), ve kterém lidé žijí, rizika pro jejich zdraví, seznámí se s druhy onemocnění, která se v daném prostředí vyskytují s potřebou preventivních opatření a metodami zdravotní výchovy individuální i skupinové. Naučí se základním ošetřovatelským dovednostem. Pracoviště: Ambulance praktického lékaře pro dospělé nebo pro děti a dorost, Zařízení sociální péče, domovy pro seniory, ošetřovatelská lůžka pro seniory, oddělení následné dlouhodobé péče Činnosti probírané a procvičované v rámci Odborné praxe jsou vymezeny Záznamníkem ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook).
Literature
  required literature
 • NANDA International. Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2018–2020. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-0710-0.
 • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4449-0. info
 • MASTILIAKOVA, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8. info
 • KALVACH,Z., ČELEDOVÁ, L. HOLMEROVÁ, I. a kol. Křehký pacient a primární péče. Praha:Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4026-3. info
 • PERRY, A. G. et al. Nursing interventions & clinical skills. St. Louis: Elsevier Mosby, 2012. ISBN 978-0-323-06968-7. info
  recommended literature
 • HALMO, R.,. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4811-5. info
Assessment methods (in Czech)
Logbook a docházkový list, kazuistika.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 5 týdnů/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK059