UNZSRK063 Clinical Practice 5

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praxe je orientována na oblast ambulantní, lůžkovou a péči v domácím prostředí pacienta. Studenti se zdokonalí v ošetřovatelských intervencích v domácím a klinickém prostředí. Budou vykonávat ošetřovatelské intervence v rámci svých kompetencí na odděleních intenzivní péče, psychiatrie, hospicové péče a na specializovaných odděleních (ORL, kožní, stomatologie, onkologie, urologie).
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Syllabus (in Czech)
 • Oblasti odborné ošetřovatelské praxe: 3. ročník – Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární péče. Studenti se naučí poskytovat péči v domácnosti, na základních i speciálních ošetřovacích jednotkách metodou ošetřovatelského procesu. Studenti si prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče. Pracoviště: Psychiatrické oddělení Klinická pracoviště interních a chirurgických oborů Malé klinické obory (ORL, oční, kožní, zubní) Činnosti probírané a procvičované v rámci Odborné praxe jsou vymezeny Záznamníkem ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook).
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • PETR, T., MARKOVÁ, E. et al. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6. info
 • KUČEROVÁ, H. Psychiatrické minimum. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4733-0. info
 • VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. Klinická onkologie pro setry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3. info
 • PERRY, A. G. et al. Nursing interventions & clinical skills. St. Louis: Elsevier Mosby, 2012. ISBN 978-0-323-06968-7. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
  recommended literature
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ, A. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5538-0. info
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-247-2171-6. info
Teaching methods (in Czech)
Praxe.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: Ověřené splnění výkonů a činností uvedených v Záznamníku ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook). 100% účast na praxi. Vypracování kazuistiky a edukačního plánu u vybraného pacienta.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 8 týdnů/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK063