UNZSRK064 Practical Training 6

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praxe je orientována na oblast ambulantní, lůžkovou a péči v domácím prostředí pacienta. Studenti se zdokonalí v ošetřovatelských intervencích v domácím a klinickém prostředí. Budou vykonávat ošetřovatelské intervence v rámci svých kompetencí na odděleních intenzivní péče, psychiatrie, hospicové péče a na specializovaných odděleních (ORL, kožní, stomatologie, onkologie, urologie). Dále pak vykonávají činnosti ošetřovatelské péče dle svých kompetencí na pracovištích, která poskytují akutní standardní lůžkovou péči, akutní intenzivní lůžkovou péči, následnou lůžkovou péči, dlouhodobou lůžkovou péči, primární ambulantní péči, specializovanou ambulantní péči nebo stacionární péči. Praxe probíhá na pracovištích umožňujících upevnění kompetencí studentů na ambulantních i lůžkových pracovištích poskytovalele lůžkových zdravotních služeb, v zařízeních zaměřujících se na péči o ženu, akutní lůžkovou péči, pracovištích intenzívní a paliativní péče a pracovištích malých oborů.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Syllabus (in Czech)
 • Oblasti odborné ošetřovatelské praxe: Zařízení komunitní péče Klinická lůžková pracoviště dle cílového zaměření studenta (součástí praxe jsou klinické semináře) Činnosti probírané a procvičované v rámci Odborné praxe jsou vymezeny Záznamníkem ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook).
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • PETR, T., MARKOVÁ, E. et al. Ošetřovatelství v psychiatrii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4236-6. info
 • KUČEROVÁ, H. Psychiatrické minimum. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4733-0. info
 • VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. a kol. Klinická onkologie pro setry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3. info
 • PERRY, A. G. et al. Nursing interventions & clinical skills. St. Louis: Elsevier Mosby, 2012. ISBN 978-0-323-06968-7. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
  recommended literature
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ, A. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5538-0. info
 • JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-247-2171-6. info
Teaching methods (in Czech)
Praxe.
Assessment methods (in Czech)
Ověřené splnění výkonů a činností uvedených v Záznamníku ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook). 100% účast na praxi. Vypracování kazuistiky a edukačního plánu u vybraného pacienta a praktické předvedení dovedností na vybraném typu oddělení s následnou obhajobou před zkušební komisí.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 13,5 týdne/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK064