UNZSRK066 Practical Training Individual B

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Hana Hozová (seminar tutor)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Rozsah a obsah individuální odborné praxe vymezuje studijní plán (časové rozvržení odborné praxe, hodinový rozsah a odborná pracoviště) a vnitřní předpis, který stanoví formální a obsahové podmínky souvislé individuální odborné praxe. Předmět seznamuje s problematikou jednotlivých klinických oddělení a pracovišť. Student během své odborné praxe praktikuje na standardních ošetřovatelských odděleních, na odděleních intenzivní péče, ale také na speciálních ošetřovatelských jednotkách. Student se naučí klasifikovat odlišnosti v ošetřovatelské péči u různě nemocných, handicapovaných a umírajících pacientů. Student, po absolvování předmětu, bude schopen pracovat na jednotlivých klinických pracovištích metodou ošetřovatelského procesu pod dohledem mentora.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student dokáže získané teoretické znalosti z odborných předmětů aplikovat v praxi. Odborné dovednosti: Student umí identifikovat ošetřovatelské problémy, sestavovat ošetřovatelské diagnózy, vytvářet plán péče, volit vhodné ošetřovatelské zásahy a vyhodnocovat dosažené výsledky. Umí dodržovat základní principy ošetřovatelské péče (prevence nákaz spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, osobní hygieny, prevence komplikací z dlouhodobého pobytu na lůžku aj.). Je schopen adekvátně poskytovat odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, péče o vyprazdňování, sledování bilance tekutin, péče o dýchání, podávání stravy aj.). Obecná způsobilost: Student umí poskytnout kvalifikovanou ošetřovatelskou péči pacientům s vybraným onemocněním založenou na nejnovějších poznatcích. Tyto dovednosti prohlubuje a zdokonaluje v klinické praxi. Kompetence: požadované kompetence získané praxí jsou v souladu s Vyhláškou č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků.
Syllabus (in Czech)
  • Pracoviště: Chirurgická oddělení Interní oddělení Onkologické oddělení Přehled probírané látky: Činnosti probírané a procvičované v rámci individuální odborné praxe jsou vymezeny Záznamníkem ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook).
Literature
    required literature
  • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
  • Bartůněk, P., Jurásková, D. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1. info
  • HALUZÍKOVÁ, J. Ošetřovatelství v interních oborech III. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. info
  • KAČOROVÁ, J. Ošetřovatelství v interních oborech I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřej, 2014. ISBN 978-80-7510-104-4. info
  • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
Teaching methods (in Czech)
Praxe.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: Ověřené splnění výkonů a činností uvedených v Záznamníku ošetřovatelských výkonů a jiných odborných aktivit (Logbook). 100% účast na praxi. Vypracování kazuistiky a edukačního plánu u vybraného pacienta.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 7 týdnů/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK066