UNZSRK083 Medical Diagnostic Methods and Medical Technology 1

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/8/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Iveta Bryjová (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Iveta Bryjová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 16. 11. 8:55–12:10 C311, Thu 23. 11. 8:55–12:10 C312
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřený na diagnostické metody napříč medicínskými obory a tomu příslušnou zdravotnickou techniku. Cílem je získání základních vědomostí recentních diagnostických metod, jejich principy a technickým řešením. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je podat studentům nezbytné teoretické minimum k pochopení principů moderních diagnostických metod a relevantní zdravotnickou techniku. Praktická část předmětu je koncipována jako praktické cvičení s vybranou lékařskou přístrojovou technikou na klinickém pracovišti.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student má teoretické znalosti o vybraných diagnostických metodách v medicíně a zdravotnické technice. Odborné dovednosti: Student se umí orientovat ve vybraných diagnostických modalitách, ovládá jejich technické a bezpečnostní principy, a také jejich uplatnění v diagnostickém procesu v klinické praxi. Obecná způsobilost: Student se orientuje v procesu diagnostiky s využitím přístrojové techniky. Kompetence: Student je schopen rozlišit základní diagnostické modality a popsat jejich principy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy, diagnostika, zdraví, nemoc, stádia nemoci, syndrom, symptom; senzitivita a specificita testů 2. Systém mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), DRG, MDC; nosologická jednotka, etiologie, patogeneze, klinický obraz, terapie. 3. Přehled diagnostických metod, rozdělení, indikace, kontraindikace; komplikace diagnostických metod; obecný postup stanovení diagnózy. 4. Anamnéza lékařská, sesterská; přímá, nepřímá. 5. Fyzikální vyšetření; 5P, přístrojová technika pro auskultaci. 6. Přehled laboratorních diagnostických metod; biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, lékařská genetika, cytologie, histologie, ad.; biochemické metody, fáze laboratorního vyšetření, biologické vlivy. 7. Principy analytických laboratorních metod v medicíně; metody detekční, izolační, separační a amplifikační.
Literature
  required literature
 • NOVÁK, Vilém, Martin AUGUSTYNEK, Iveta BRYJOVÁ a et al., 2013. Diagnostické metody v medicíně. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. ISBN 9788024831015.
  recommended literature
 • NAVRÁTIL, Leoš a a kolektiv, 2017. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing. ISBN 9788027191826.
 • NAVRÁTIL, Leoš, Jozef ROSINA a a kolektiv, 2019. Medicínská biofyzika: 2., zcela přepracované a doplněné vydání. 2. Grada Publishing. ISBN 9788027127009.
 • ZIMA, Tomáš, c2013. Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén. ISBN 9788074920622.
 • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK, 2022. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika: 232 znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů ve 190 kapitolách s epilogem. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788027125760.
Teaching methods (in Czech)
Seminář, praktické cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností).
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK083