UPPVUK017 Introduction to Didactics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
9/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
Timetable
Fri 5. 3. 10:35–14:40 C309, Fri 19. 3. 11:25–14:40 C208
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Basic didactics and its intentions build on previous discipline of Basic of pedagogy. The main objective and mission of the course is to develop students' professional pedagogical thinking. Course will try to introduce to students the reality of teaching.
Syllabus
 • 1. Didactics as a science and as a tool for teachers. The concept of didactics secondary schools
  2nd Secondary school pupil, socioeconomic differentiation of pupils gifted pupil in teaching disabled pupils in the classroom, student of a different ethnicity, migrant children in the classroom
  3. Teachers in the classroom, his competence, self-reflection, self-improvement in the educational activities of the teacher, the teacher's approach to teaching
  4. Education documents, curriculum, educational programs, school concept, curriculum and structure, approaches to subject matter: intermediate and accommodating, concretization of the curriculum,
  in curricula, didactic analysis of the curriculum, textbooks, teaching designing, preparing teachers for teaching, tuition, leading pupils during lessons
  5. Pedagogical and psychological diagnosis in the school didactics, didactic test, achievement test structures, types of test tasks, features didactic test
  6. Didactic principles. Educational goals and their taxonomy, approaches to setting goals, types of goals, taxonomy of educational objectives, defining educational objectives, errors in defining the requirements for teaching objectives
  7. Organizational forms of teaching, types, collective learning, group and cooperative learning, open teaching, project teaching others.
  8. Educational methods, classifications of teaching methods, classifications based on theories of learning, a comprehensive classification of core groups of teaching methods, activating methods
  9. Teaching jobs in teaching, the definition and role of teaching tasks in teaching, learning tasks taxonomy, teaching jobs criteria, parameters learning tasks
  10. The rating results of training, functions and evaluation phase, assessments, current problems of school evaluation, authentic assessment portfolio assessment, other forms and means of school assessment
  11. Material didactic resources, classification of material didactic resources, recommendations for working with different types of media, textbooks, tutorials, computer as a tool, use ICT programs to obtain information from a computer, e-learning, learning through information technology
Literature
  required literature
 • ZORMANOVÁ, L. Obecná didaktika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-4590-9. info
 • PETTY, G. Moderní vyučování. 6. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4. info
 • KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4. info
 • KALHOUS, Z., OBST, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-0599-7. info
 • ŠIKULOVÁ, R., MÜLLEROVÁ, L. Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí, 2001. ISBN 80-7044-365-0. info
  recommended literature
 • KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2834-6. info
 • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6. info
 • JANIŠ, K., ONDŘEJOVÁ, E. Slovník pojmů z obecné didaktiky. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-p, 2006. ISBN 80-7248-352-8. info
 • PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2. info
  not specified
 • SITNÁ, D. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1. info
 • ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-04-7. info
 • MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-86633-04-7. info
 • KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování: teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Assessment methods
Grade
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 9 HOD/SEM.
Teacher's information
Exam: written test (successful completion - 75 %) of basic literature and lectures, seminar test (successful completion - 75 %) of specified basic literature, active participation in seminars, fulfilling the assignments, attendance in seminars, presentation about the book.
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2021/UPPVUK017