UNZSRD015 Clinical Propaedeutics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Homzová, MBA (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Ingrid Rýznarová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Klinická propedeutika je úvodem do studia klinických oborů ( např. interní propedeutika je úvodem do studia vnitřního lékařství). Cílem předmětu je seznámit studenta s pojmy zdraví, nemoc, s příznaky onemocnění, postupy lékaře při vyšetřování nemocného a vyšetřovacími metodami. Předmět popisuje studentovi cestu, kterou je třeba se ubírat při stanovení diagnózy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v dovednostech týkajících se vyšetřování nemocného.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Anamnéza. 2. Fyzikální vyšetření. 3. Celkový stav nemocného. 4. Základní nálezy na hlavě a krku. 5. Základní nálezy na hrudníku a hrudních orgánech. 6. Základní nálezy na břichu a břišních orgánech. 7. Vyšetření pohybového systému. 8. Základní neurologické vyšetření. 9. Přehled vyšetřovacích metod. 10. Základní fyzikální vyšetření. 11. Vyšetření hlavy, krku. 12. Vyšetření hrudníku, srdce a plic. 13. Vyšetření břicha a břišních orgánů. 14. Vyšetření urogenitálního systému. 15. Vyšetření pohybového systému. 16. Vyšetření obvodových cév. 17. Vyšetření mízních uzlin. 18. Vyšetření nervového systému.
Literature
    required literature
  • NEJEDLÁ, M. Fyzikální vyšetření pro sestry. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4449-0. info
  • CHROBÁK,L. Propedeutika vnitřního lékařství. Praha:Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1309-0. info
    recommended literature
  • VOKURKA, M., HUGO, J. a kol. Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2007. ISBN 978-80-7345-130-1. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
80% aktivní účast na cvičeních ( studentovi, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit, určí vyučující náhradní způsob splnění tohoto požadavku). K praktickým cvičením je nutný bílý plášť, přezůvky, vizitka, fonendoskop. Aktivní účast v seminárním cvičení, vybraná seminární cvičení proběhnou v nemocnici. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimálně 80% úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+24sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD015