UNZSRD017 Basics of Biophysics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Iveta Bryjová (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit se základy vybraných partií biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Předmět popisuje biofyzikální principy, které jsou využívány v medicínské a ošetřovatelské praxi. Kromě termodynamiky, buněčné biofyziky, orgánové a smyslové biofyziky je věnován prostor rovněž ionizujícímu záření a ochranou před jeho účinky. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v souvislostech mezi měřenými biosignály (EKG) nebo fyziologickými hodnotami (tlak, teplota) a biofyzikálními mechanizmy, které je v organizmu determinují.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Studenti získají základní znalosti o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí se s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou prováděna vyšetření. Odborné dovednosti: Student je schopen interpretovat fyziologické hodnoty nebo biosignály. Obecná způsobilost: Student umí z biofyzikálního hlediska popsat a vysvětlit termoregulaci organizmu, činnosti orgánů a tkání. Dále popsat druhy ionizujícího záření a možnosti ochrany. Kompetence: Interpretuje získané fyziologické hodnoty jako důsledky biofyzikálních dějů. Dokáže navrhnout ochranu před nežádoucími vlivy prostředí, jako jsou hluk, mechanické vlivy nebo ionizující záření. Získá základní informace pro práci v kontrolovaném pásmu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Fyzikální veličiny a jednotky 2. Termodynamika a molekulová biofyzika 3. Biofyzika buňky 4. Biofyzika tkání a orgánů 5. Biofyzika vnímání, ekologická biofyzika 6. Účinky tepla, termometrie. Biorytmy 7. Zdroje a druhy ionizujícího záření, detekce ionizujícího záření 8. Biologické účinky ionizujícího záření 9. Demonstrace zdravotnických prostředků, speciální požadavky 10. Práce s elektrickými přístroji, rizika a zásady bezpečnosti u elektrospotřebičů 11. Zdravotnické elektrické rozvody 12. Základy optiky.
Literature
  required literature
 • ROSINA, J., VRÁNOVÁ, J., KOLÁŘOVÁ, H., STANĚK, J. Biofyzika. Pro zdravotnické a biomedicínské obory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4237-3. info
 • KORPAS, D. Základy biofyziky pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
  recommended literature
 • NAVRÁTIL,L., ROSINA,J.,. Medicínská biofyzika. Praha:Grada publishing, 2005. ISBN 80-247-1152-4. info
 • BARÁNI, H. - JAKUŠ, J. - POLIAČEK, I. - STRÁNSKY, A. Návody na praktické cvičenia z lekárskej biofyziky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. ISBN 80-223-2075-7. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
100% aktivní účast na cvičeních. Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností v rozsahu zameškané výuky. Požadavky ke zkoušce: písemný test, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+12sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD017