UNZSRD036 Microbiology, Immunology, Epidemiology and Hygiene

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
Mgr. Dagmar Vaňková
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako tematický teoreticko-praktický celek. Studenti se seznámí s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů. Předmět poskytne základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie. Studenti se seznámí se zásadami bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti, získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a zasílání infekčního materiálu, seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí definovat základní metody mikrobiologie a imunologie s relevancí pro ošetřovatelský personál s důrazem na prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz a na základní orientaci v klinických vyšetřeních. Odborné dovednosti: Student je schopný základní orientace v klinických mikrobiologických a imunologických metodách využívaných v diagnostických procesech. Obecná způsobilost: Student dokáže využít své znalosti v prevenci nozokomiálních a profesionálních nákaz v nemocničních i komunitních zařízeních, při správné práci s biologickým materiálem a základní interpretaci laboratorních výsledků. Kompetence: Vykonává svou praxi při poskytování ošetřovatelské péče dle nejnovějších poznatků oborů s dodržením všech zásad asepse a antisepse, je schopný poskytnout přesné a adekvátní informace pro domácí a komunitní péči.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Postavení lékařské mikrobiologie, infekčního lékařství a imunologie v systému zdraví člověka. Legislativní normy a právní ustanovení související s ochranou před šířením infekčních nákaz. 2. Vztah makro a mikroorganismu a jejich význam pro zachování zdraví člověka, eventuálně vývoj onemocnění. 3. Významná bakteriální agens pro člověka. 4. Významná virová agens pro člověka. 5. Vlastnosti a dělení nákaz podle původců jejich vzniku. Nemocniční nákazy. 6. Virové hepatitidy, jiná virová onemocnění a jejich význam ve zdravotnictví. 7. Odhad míry rizika působení infekčních agens na zdravotní stav lidské populace. 8. Nozokomiální nákazy v ošetřovatelství, riziko pro pacienty, ale i pro zdravotníky. 9. Hlavní zdroje šíření infekčních agens v nemocničních zařízeních a institucích zabezpečujících péči o člověka. 10. Základní poznatky z imunologie a imunoprevence. 11. Vývoj infekčního onemocnění. Význam imunologie a imunosuprese u zdravé a nemocné populace. 12. Prevence pohlavně přenosných chorob. Prevence virové hepatitidy. 13. Prevence přenosu nozokomiálních nákaz. Opatření při vzniku nozokomiálních nákaz. Prevence virových onemocnění. 14. Prevence průjmových onemocnění. Prevence infekčních onemocněn přenášených klíšťaty.
Literature
  required literature
 • HAMPLOVÁ, L. a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1. info
 • ŠEVČÍKOVÁ, H. Přenosné nemoci (speciální část 2). Distanční studijní opora [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • MAĎAR, R. a kol. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9. info
 • GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních nemocí. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-2460-452-3. info
  recommended literature
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky ke zkoušce: ústní test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8př+22sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD036