UNZSRD043 Intensive Nursing Care

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
MUDr. Martina Matoušková
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy intenzivní péče, s péčí o pacienty na odděleních akutního příjmu, resuscitace a intenzivní péče, dále se zvláštnostmi ošetřovatelského procesu u akutních stavů, s organizačním zajištěním intenzivní péče, etickými problémy, zásadami intenzivního ošetřování na JIP a ARO zejména v souvislosti s ošetřovatelskou péčí o pacienty se selháváním základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí, vnitřní prostředí, polytraumatismus).
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat příznaky a symptomy u akutních a kritických stavů (např. plicní embolie, kardiogenní šok, status epilepticus, polytrauma, akutní selhání ledvin aj.) Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických akutních a kritických stavů naplánovat a poskytovat péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u akutních a kritických stavů samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu u pacienta na akutním pracovišti. Kompetence: Student si získanou schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u akutních a kritických stavů bude prohlubovat a zdokonalovat v dalším studiu a klinické praxi.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Oddělení urgentního příjmu a traumatologie v nemocnici. Hlavní cíl péče na urgentním příjmu. Okamžitá efektivní resuscitace a stabilizace kritických nemocných nebo zraněných. 2. Urgentní stavy vyžadující nemocniční péči: bezvědomí, šokové stavy, krvácení, akutní bolest, intoxikace, popáleniny, traumata, polytraumata, eviscerace orgánů aj. Umírání a smrt na urgentním příjmu. 3. Stanovení priorit v péči o nemocného v urgentním stavu, počáteční hodnocení stavu a intervence. Akutní dialýza. Transplantace (srdce, ledvin, jater aj.), transplantační program. Kontinuální eliminační metody. 4. Diagnostické a vyšetřovací metody u kriticky nemocných. Monitorování pacientů v akutní péči (tlak: intrakraniální, arteriální, centrální venózní, pravostranná srdeční katetrizace, pulzní oxymetrie, kapnometrie, analýzy krevních plynů, EKG aj.). Cvičení: 1. Ošetřovatelská péče o nemocného na UPV, pronační poloha. Hygienická péče o nemocné. 2. Ošetřovatelská péče o nemocného u kritických neurologických stavů: poranění hlavy a míchy, aneurysma, status epilepticus, intracerebrální hemoragie, CMP. 3. Ošetřovatelská péče o nemocného u interních kritických stavů: plicní, srdeční, gastrointestinální, endokrinní, renální. 4. Ošetřovatelská péče o nemocného s multisystémovým selháním – kritické stavy: popáleniny, intravaskulární koagulace, šokové stavy. 5. Ošetřovatelská péče o nemocného v diabetickém kómatu. 6. Ošetřovatelská péče o nemocného s krvácením v horní části gastrointestinálního traktu. 7. Ošetřovatelská péče o nemocného s mozkovou hemoragií. 8. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutní elektrolytovou dysbalancí. 9. Ošetřovatelská péče o nemocného s diseminovanou intravaskulární koagulací. 10. Ošetřovatelská péče o nemocného při akutní dialýze. 11. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním traumatem hrudníku a břicha. 12. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním traumatem končetin. 13. Ošetřovatelská péče o nemocného s polytraumatem.
Literature
  required literature
 • KRUPOVÁ, L. Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Sestra a urgentní stavy. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2548-2. info
 • KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9. info
 • DOSTÁL, P. A KOL. Základy umělé plicní ventilace. Praha:Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-059-3. info
 • HANDL, P. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVZP, 2004. ISBN 80-7013-378-3. info
 • CHROBOK, V. a kol. Tracheostomie a koniotomie. Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-7345-031-3. info
  recommended literature
 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0419-6. info
 • BRODANOVÁ, A., ANDĚL, A. Infúzní terapie, parenterální a enterální výživa. Praha: Grada Publishing, 1994. ISBN 80-85623-60-9. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), prezentace vybraného tématu, písemný test (minimální úspěšnost 80 %).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+26sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD043