UNZSRD045 Transcultural Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět učí citlivému vnímání specifických, ale i shodných znaků vlastní kultury i cizích kultur a tomu, jak s nimi efektivně pracovat v ošetřovatelském procesu ku prospěchu pacienta a jeho rodiny, komunity. Kontextem výuky multikulturnímu ošetřovatelství je české zdravotnické prostředí s jeho demografickými charakteristikami a prostředí české majoritní komunity.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Po absolvování předmětu bude studující umět vysvětlit význam multikulturního konceptu v ošetřovatelství, rekapitulovat principy modelu „vycházejícího slunce“ M. Leiningerové, připravit si kulturně uzpůsobené posouzení stavu potřeb pacienta – cizince a reprodukovat základní etické principy a standardy multikulturního ošetřovatelství. Bude umět vysvětlit význam etnocentrismu a jeho projevy v praxi zdravotníků. Odborné dovednosti: Po prostudování doporučených zdrojů, vypracování úkolů a vyřešení problémů bude student vnímavější – citlivější ke kulturním identifikátorům každého jedince, které on vnímá pro sebe jako nejvýznamnější, bude umět posoudit každého jedince i s ohledem na jeho sociokulturní či etnická specifika, bude umět konstruovat kulturně uzpůsobený plán ošetřovatelské péče, bude efektivněji komunikovat s lidmi se specifickými komunikačními potřebami. Bude umět posoudit svoji míru etnocentrismu, své stereotypy a předsudky. Obecná způsobilost: Student bude po absolvování předmětu schopen vhodně a přiměřeně jednat s klienty z jiných kultur. Kompetence: Absolvent předmětu Multikulturní ošetřovatelství je připraven se v následujících ošetřovatelských praxích podílet aktivně na ochraně, udržování a navracení zdraví osobám odlišných kultur a subkultur, pracovat metodou ošetřovatelského procesu i s uzpůsobením pro péči o pacienty se specifickými potřebami, používat empatickou podporu pacienta a jeho rodiny k získání důvěry a spolupráce na léčbě i ošetřování, rozvíjet specifické komunikační dovednosti ve vztahu ke specifickým potřebám každého pacienta a jeho blízkých v kulturním rámci.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do multikulturnímu ošetřovatelství. 2. Leiningerové model kulturně shodné a rozdílné péče založené na různorodosti a univerzálnosti. 3. Model „vycházejícího slunce“. 4. Etnoošetřovatelské posuzování krátké a dlouhé. 5. Model kulturního posouzení dle Gigarové-Davidhizarové. Struktura pro posouzení jedince. 6. Aplikace kulturního posouzení do ošetřovatelského posouzení stavu potřeb u pacientů v ČR. 7. Specifika české sociokulturní komunity a zdravotnického systému. 8. Spiritualita člověka a její význam ve zdraví a v nemoci, vlivy na životní styl. Spirituální problémy – ošetřovatelské diagnózy. 9. Specifika vybraných sociokulturních a etnických komunit žijících na území České republiky 1. 10. Specifika vybraných sociokulturních a etnických komunit žijících na území České republiky 2. 11. Kulturní identifikátory. 12..Etnoošetřovatelské posuzování krátké a dlouhé. 13. Model kulturního posouzení dle Gigarové-Davidhizarové. Struktura pro posouzení jedince. 14. Zamýšlení nad „námi samotnými“ – nad příslušníky majoritní komunity, nad zdravotníky a systémem, ve kterém jsou sestry profesionály.
Literature
  required literature
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Úvod do transkulturního ošetřovatelství. E-opora.[online]. Opava: SLU v Opavě,, 2013. ISBN 978-80-260-4970-8. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Úvod do transkulturního ošetřovatelství. E-opora.[online]. Opava: SLU v Opavě,, 2013. ISBN 978-80-260-4970-8. info
 • NEMČEKOVÁ, M., ŠPIRUDOVÁ, L. Leiningerové teorie kulturně shodné a rozdílné péče založené na různorodosti a univerzálnosti. In Ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie. Eds. K. Žiaková, D. Jarošová, J. Čáp. Ostrava: ZSF, OU v Ostravě, 2008. ISBN 80-7368-068-8. info
 • MASTILIAKOVÁ, D. and A. ARCHALOUSOVÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1 [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L., TOMANOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1213-X. info
  recommended literature
 • KERSEY - MATUSIAK G. Delivering Culturally Competent Nursing Care. New York: Springer Publishing Company, 2013. ISBN 978-0-8261-9382-7. URL info
 • GIGER, J. N., DAVIDHIZAR, R. E. Trancultural Nursing. Assessment & Intervention. St. Louis: Mosby, 2004. ISBN 0-323-02295-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška.
Assessment methods (in Czech)
Podmínky splnění zápočtu: udělení za elektronické absolvování testů, vypracování písemných úkolů (1 dlouhého a 3 krátkých), které si studující volí z nabídky tří dlouhých úkolů (jedná se o situační kazuistiky k řešení problémů) a ze šesti krátkých úkolů, kterými dokládá prostudování textových materiálů k předmětu. Všechny úkoly plní v prostředí e-learningu. Po přijetí úkolů vyučujícím student získává zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+16sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD045