UODK078 Úvod do ergoterapie

Fakulta veřejných politik v Opavě
zima 2014
Rozsah
Cvičení 3 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy z rehabilitace (ergoterapie a fyzioterapie), vysvětlení obsahu pojmů rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. Znalost obsahu a zaměření těchto oblastí rehabilitace jsou nezbytné při poskytování komplexní péče o klienta/pacienta. Postupy při nácviku denních životních aktivit (ADL) významně pomáhají zkvalitnit život klienta/pacienta. Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit jednotlivé aspekty ergoterapie a zná základní rozdíly mezi ergoterapií a fyzioterapií. Chápe jejich význam pro klienty/pacienty s různými typy handicapů a všech věkových kategorií. Odborné dovednosti: Student je schopen spolupracovat s ergoterapeutem i fyzioterapeutem a po zácviku v jednotlivých dílčích úkolech dle jejich instruktáže pokračovat např. při sebeobsluze pacienta. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ postupu při nácviku denních činností u pacientů s jednotlivými výše zmíněnými handicapy, tyto činnosti však předem konzultoval s ergoterapeutem a je tedy informován, jak může pracovat a poradit handicapovaným, když odborníci nejsou přítomni, čímž přispívá ke komplexní péči. Kompetence: Je schopen poradit klientům/pacientům při ovládání invalidních vozíků a dokáže je odeslat pro odborné informace za zmíněnými odborníky z oblasti ergoterapie a fyzioterapie.
Osnova
 • 1. Ergoterapie, fyzioterapie, rehabilitace - základní pojmy, definice.
  2. Význam ergoterapie v komplexní péči o klienta/pacienta.
  3. Význam ADL (Activities of Daily Living).
  4. Úprava prostředí lidí s kombinovanými vadami.
  5. Úprava prostředí v domácnosti paraplegika. Úprava prostředí u vybraných diagnóz.
  6. Nácvik jízdy na invalidním vozíku v interiéru a exteriéru.
  7. Kompenzační pomůcky pro lokomoci dětí.
  8. Kompenzační pomůcky pro lokomoci dospělých.
  9. Sociální a pracovní rehabilitace.
  10. Sebeobsluha lidí s handicapem - osobní hygiena a oblékaní.
Literatura
  povinná literatura
 • KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha:Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2699-1. info
 • ZGOLA, J. M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Grada Publishing Praha, 2003. ISBN 80-247-0183-9. info
 • KUBÍNKOVÁ, D., KŘÍŽOVÁ, A. Ergoterapie. Olomouc: Vydavatelství UP, 1997. ISBN 80-7067-698-1. info
 • KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Avicenum Praha, 1990. ISBN 80-201-0030. info
 • PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Brno: IDV SZP, 1989. ISBN 80-7013-020-2. info
  doporučená literatura
 • BAŠTECKÝ, J., KUMPEL, Q., VOJTĚCHOVSKÝ, M. a kol. Gerontopsychiatrie. Praha: Grada Publishing, 1994. ISBN 80-7169-070-0. info
Informace učitele
Požadavky k zápočtu: zpracování vybraného tématu v rozsahu 5 - 7 stran, jeho prezentace a obhajoba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018.