UOSZ072 Psychiatric Nursing Care

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD. (lecturer)
Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Petr Taraba (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ladislav Hosák, PhD.
Institute of Paramedical Health Studies – Faculty of Public Policies in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětu klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy, onemocněními a psychickými poruchami, které významně ovlivňují zdraví a kvalitu života člověka. Informuje o multidisciplinárním přístupu k péči o duševní zdraví a psychiatrické stavy. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření přednášek:
  Počet hodin Témata
  1 Zdraví a duševní zdraví, hnutí za duševní hygienu.
  Psychiatrické diagnózy a jejich klasifikace; deklarace lidských práv duševně nemocných.
  1 Organické duševní poruchy včetně symptomatických.
  Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek .
  1 Schizofrénie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy.
  Poruchy nálady, afektivní poruchy.
  1 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem .
  1 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
  (poruchy příjmu jídla, poruchy spánku, sexuální dysfunkce) .
  1 Duševní poruchy a poruchy chování spojené s šestinedělím
  1 Poruchy osobnosti a chování u dospělých (specifické poruchy osobnosti, návykové a impulzivní poruchy, poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference, psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací) .
  1 Mentální retardace.
  Poruchy psychického vývoje. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci.
  1 Akutní stavy v psychiatrii a jejich zvládání .

  Sylaby seminářů a praktických cvičení:
  Počet hodin Témata
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s organickou poruchou - s demencí, s demencí u infekce HIV.
  Ošetřovatelský proces u klienta s organickým amnestickým syndromem a s deliriem.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou osobnosti a poruchou chování vyvolané onemocněním nebo dysfunkcí mozku.
  Ošetřovatelský proces u klienta s poruchou chování vyvolanou účinkem psychoaktivních látek a u závislostí.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta se schizofrénii a bludy.
  Ošetřovatelský proces u klienta s poruchami nálady, s mánií.
  Ošetřovatelský proces u klienta s depresí.
  2 Ošetřovatelský proces u klienta s neurotickými poruchami a s úzkostí.
  Ošetřovatelský proces u klienta s behaviorálními syndromy spojenými s fyziologickými poruchami a somatickými faktory, u klientky s mentální anorexií, bulímií.
  1 Ošetřovatelský proces o klienta s manipulativním chováním.
  Ošetřovatelský proces o klienta s vynucujícím chováním.


Literature
  recommended literature
 • HOSÁKOVÁ,J. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. 2008. URL info
 • HOSÁKOVÁ, J. A KOL. Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Opava : Slezská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7248-442-3. info
 • ZVOLSKÝ,P. Obecná psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. ISBN 80-718-4494-2. info
 • MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ,M., BABIAKOVÁ,M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1151-6. info
 • DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. První pomoc v psychiatrii. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0197-9. info
 • ZVOLSKÝ,P. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004. ISBN 80-718-4203-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM, Cvičení 5 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UOSZ072