UPPVU0012 Developmental Psychology

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2014
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Boris Iljuk, CSc.
Institute of Pedagogical and Psychological Sciences - Faculty of Public Policies in Opava
Prerequisites
successful completion of the course General Psychology and Personality Psychology
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Developmental psychology course builds on the knowledge of general psychology. The aim of the course is to provide basic knowledge ofsomatic and mental development of man in all his developmental stages - during the prenatal, infant, toddler, preschool, early school, puberty, adolescence, young adulthood, middle adulthood, late adulthood and old age, including the most frequently occurring socially pathological phenomenas in the intervening period. Lectures also include related developmental theory, a brief history of developmental psychology, interpretation of the mechanisms and general regularities of human development.
Syllabus
 • 1. Definition of discipline, purpose and goals of developmental psychology, the status of science and it´s relation to other disciplines, sub-disciplines of developmental psychology. Brief history of the field.
  2. Developmental psychological research methods, longitudinal, transverse and semilongitudinal research approach.
  3. The concept of intellectual development - factors underlying mechanisms, patterns of development, the theory of periodization, theory of determination of development.
  4. Prenatal and neonatal period.
  5. Infant and toddler age - gross and fine kinetic skills, perception and speech development, cognitive development, socialization.
  6. Pre-school age - the development of basic abilities and skills, cognitive development, development of children's identity, emotional development and socialization. School readiness. School matureness. Social pathologic phenomenas in this period.
  7. Younger and middle school age - the development of basic abilities and skills, cognitive development, emotional development and socialization. Social pathologic phenomenas in this period.
  8. The period of puberty - physical transformation, the main psychological characteristics of puberty, the development of basic skills, abilities and interests, cognitive development, development of identity, emotional development and socialization. Social pathologic phenomenas in this period.
  9. Adolescence - development of identity, adolescent socialization - relationships to adults, their peers, going to work. Social pathologic phenomenas in this period.
  10. Period of young adulthood - cognitive development, socialization, identity of the young adult, professional roles, partnerships, marriage, parenthood, period of first balancing. Social pathologic phenomenas in this period.
  11. Period mid adulthood - physical changes, the transformation of professional roles, the transformation of a relationships, change of parental role, care for their own parents, identity. Social pathologic phenomenas in this period.
  12. Period of older adults - physical changes associated with the onset of aging, cognitive processes, personality development and change of roles, professional roles, marriage, aging people, the role of grandparents. Social pathologic phenomenas in this period.
  13. Senescence - physical changes, psychological changes, retirement, marriage, relationship with children and grandchildren, change in the way of life, death and dying. Social pathologic phenomenas in this period.
Literature
  required literature
 • ILJUK, B. Základy psychologie v heuristických otázkách a úlohách. Studijní text. Opava:Slezská univerzita, 2013. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. info
 • LANGMEIER,J., KREJČÍŘOVÁ, G. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8. info
 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-829-5. info
 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-2440-629-2. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0. info
  recommended literature
 • HOEKSEMA - S. NOLE; FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR,. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. info
  not specified
 • BOSÁKOVÁ, E. Otec u porodu - jeho vliv na úzkost rodičky v první době porodní. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého. ISBN 80-70671-688. info
 • MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte : normy vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa, základní duševní potřeby dítěte, dítě a lidský svět. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0870-1. info
 • KALVACH, Z. , HRABĚTOVÁ, E. Senior a já-- : --já a senior? Praha: Společnost přátelská všem generacím, 2005. info
 • SMÉKAL, V. , LACINOVÁ, L., KUKLA, L. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-8659-884-5. info
 • KALVACH, Z., a kol. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-2470-548-6. info
 • DITTRICHOVÁ, J., PAPOUŠEK, M., PAUL,K. a kol. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0399-. info
 • ŠULOVÁ, L. Raný vývoj dítěte. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0877-4. info
 • ŠPAŇHELOVÁ, I. Dítě. Vývoj a výchova od početí do tří let. Praha: Grada Publishing,, 2003. ISBN 80-247-0552-4. info
 • CHAPMAN, G. Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě. Praha: Návrat domů, 2003. ISBN 80-7255-085-3. info
 • SOBOTKOVÁ, I. Pěstounské rodiny:jejich fungování a odolnost. MPSV, 2003. ISBN 80-8655-262-4. info
 • ZGOLA, J.,M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0183-9. info
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-599-7. info
 • PETERSON, L. W., HARDIN, M. E. Děti v tísni : příručka pro screening dětských kreseb. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-7254-237-0. info
 • WEST, K. G. Dobrodružství psychického vývoje. Praha: Portál, 2002. ISBN 8071786845. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0181-8. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0181-8. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte : dětská závist, žárlivost, nevěra a rozvod, nový partner v rodině, nevlastní sourozenci, vzpomínky z dětství. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0332-7. info
 • ALLEN, K., E., MAROTZ, L., R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-020-0. info
 • ORVIN, G. H. Dospívání : kniha pro rodiče. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-2470-124-3. info
 • BAUMAN, L., RICHE, R. Jak přežít pubertu. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-440-8. info
 • CAMPBELL, J., R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001. ISBN 8071785164. info
 • DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte : [dětská kresba z pohledu psychologie]. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-449-4. info
 • KURIC, J. Ontogenetická psychologie. 1. vyd. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-214-1844-3. info
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. info
 • SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8. info
 • GODDETOVÁ, E. T. Umění jednat s dospívajícími. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-492-3. info
 • DAINOWOVÁ, S. Jak přežít dospívání svých dětí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-420-6. info
 • SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8. info
 • ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, 2000. ISBN 80-7239-060-0. info
 • LEMAN, K. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-430-3. info
 • MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-348-X. info
 • PREKOPOVÁ, J. Malý tyran. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-319-6. info
 • MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče : průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-897-0. info
 • DESSEINTOVÁ, M.,P. Nezačínejte stárnout. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-255-6. info
 • RHEINWALDOVÁ, E. Novodobá péče o seniory. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7169-828-8. info
 • SHEEHYOVÁ, G. Průvodce dospělostí: šance a úskalí druhé poloviny života. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-185-1. info
 • STUART-HAMILTON,I. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-488-8. info
 • PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, J. Soužití se starými lidmi. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-1781-84-3. info
 • LANGMEIER, J., LANGMEIER, M., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: Nakladatelství HaH, 1998. ISBN 80-86022-37-4. info
 • MAREŠ, J. A KOL. Dítě a bolest. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-267-0. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Jak a proč nás trápí děti. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-587-4. info
 • HAYFLICK,L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub Columbus, 1997. ISBN 80-85928-97-3. info
 • MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Radosti a strasti prarodičů, aneb když máme vnoučata. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-455-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-085-5. info
 • MARHOUNOVÁ, J. Dospívání. Praha: Empatie, 1996. ISBN 80-9016-187-1. info
 • BRIERLEY, J. 7 prvních let rozhoduje. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-109-6. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J., KRACZMARCZYK, S. Poslední úsek cesty. Praha: Návrat domů, 1995. ISBN 80-85495-43-0. info
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie školního dítěte. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-487-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Radosti a strasti : kojenci a batolata. Praha: H&H, 1995. ISBN 80-85787-66-0. info
 • DUNOVSKÝ, J. , DYTRYCH, J., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum, 1995. ISBN 80-7169-192-5. info
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíce potřebují? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-058-8. info
 • MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6. info
 • MATĚJČEK, Z. Po dobrém nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech. Praha: Portál, 1993. ISBN 80-85282-78-X. info
 • MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992. info
 • MATĚJČEK,Z., DYTRYCH,Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1992. ISBN 80-85467-53-4. info
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-158-2. info
 • MATĚJČEK, Z. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986. info
 • PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I.,II.,III.,IV. Praha, 1963. info
Teaching methods
Interactive lecture
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
The exam - knowledge from lectures and required reading
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2014/UPPVU0012