UNZSRD001 Anatomie

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Daniel Janek (lecturer)
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Sat 11. 11. 8:55–13:00 NK01, Fri 15. 12. 8:55–13:00 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s terminologií anatomických struktur a se stavbou orgánových systémů lidského těla. Na poznatky z anatomie navazuje fyziologie, patologická fyziologie, patologická anatomie i další klinické obory. Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupy z učení: Odborné znalosti: Student umí definovat pojmy z anatomie, jako jsou pohybový systém, kardiovaskulární systém, dýchací systém, trávicí systém, kostra, kloubní spojení a další. Umí pojmy vysvětlit a umí také vysvětlit funkce jednotlivých systémů. Odborné dovednosti: Student umí používat odbornou terminologii ve své ošetřovatelské praxi. Obecná způsobilost: Student je schopen orientovat se v odborné terminologii a tyto znalosti využít při ošetřovatelské péči. Kompetence: Student si získanou schopnost umět se orientovat v odborné terminologii bude nadále rozvíjet v teoretické rovině během dalšího studia a klinické praxe.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Základy stavby lidského těla. Stavba buňky a její diferenciace. Druhy tkání a jejich základní histologická charakteristika. 2. Pohybový systém 1. Osteologie a arthrologie: Kostra a kloubní spojení končetin. Lebka, čelistní kloub. Kostra trupu, páteř. Topografie lumbální punkce. 3. Pohybový systém 2. Myologie: Přehled svalových skupin, jejich funkce a motorické inervace. Topografie intramuskulárních injekcí. 4. Kardiovaskulární systém 1. Velký a malý krevní oběh, krev. Srdce – základní stavba, koronární tepny, srdeční chlopně a jejich poslechová místa. Punkce perikardu. Kapilární systém. 5. Kardiovaskulární systém 2. Přehled tepen a žil hlavy, trupu a končetin. Místa palpace a tlakové body. Tepenné a žilní krvácení. Mízní systém, slezina. Nejdůležitější regionální mízní uzliny. Imunita lidského organizmu. 6. Dýchací systém. Horní a dolní cesty dýchací. Plíce a pleura. Mediastinum. 7. Trávicí systém 1. Dutina ústní, zuby, velké slinné žlázy. Stavba a funkce trávicí trubice. Hltan, jícen, žaludek, střevo Tenké a tlusté, apendix. Anatomický podklad kýl 8. Trávicí systém 2. Játra, cesty žlučové a žluč, pankreas. Trávicí enzymy, inzulin. Vývojové odchylky trávicího systému. Přehled žláz s vnitřní sekrecí. 9. Močový systém. Ledviny, stavba a funkce. Vývodné cesty močové: močovody, močový měchýř, močová trubice ženská a mužská. 10. Ženský pohlavní systém. Děloha, vaječníky, vagina, zevní genitál. Vyšetření per vaginam. 11. Mužský pohlavní systém. Varlata a jejich sestup, provazec semenný a přídatné žlázy. Topografie prostaty. Penis, erekce a její poruchy. 12. Nervový systém. Centrální nervový systém: Základní pojmy, stavba mozku a míchy hřbetní, obaly míšní a mozkové. Šedá a bílá hmota mozková, primární mozková centra. Senzitivní a motorické nervové dráhy. Autonomní nervový systém. Mozkomíšní mok a jeho cirkulace. 13. Nervový systém 2. Periferní nervový systém: Míšní nervy a nervové pleteně. Hlavové nervy I – XII, jejich Topografický průběh a inervační oblasti. 14. Smyslové orgány, principy stavby a funkce. Kůže a kožní adnex. Prsní žláza, stavba a funkce, odtok mízy z prsu. Semináře a cvičení: 1. Základy cytologie a histologie orgánových soustav. Struktura pojivové tkáně (vazivo, chrupavka, kost). Stavba a funkce příčně pruhované kosterní svaloviny. Spojení kostí v souvislosti a v dotyku, jednoduché a složené klouby a jejich pohyby. 2. Stavba tepenné a žilní stěny, krevní a mízní kapiláry. Krevní oběh plodu. Stavba srdečního svalu, skelet srdeční, stavba a funkce srdečních chlopní. Krev, krevní skupiny, srážení krve, formované krevní elementy a jejich funkce. Principy imunitní reakce krevního a lymfatického systému. 3. Stavba a funkce hrtanu, tvorba hlasu. Struktura trachey a bronchů. Bronchopulmonální segment, stavba plicního alveolu, výměna dýchacích plynů. 4. Mikroskopická stavba trávicí trubice, rozdíly mezi jednotlivými oddíly. Principy trávení a vstřebávání živin. 5. Histologie jaterní tkáně, struktura jaterního lalůčku, hepatocyt. Struktura pankreatu, zevně sekretorická část a Langerhansovy ostrůvky. Mimojaterní cesty žlučové, žlučník. Ledviny – kůra a dřeň, nefron, Malpigické tělísko, cirkulace krve v ledvinách. Stavba močového měchýře a močové trubice, sfinktery. 6. Hormonální činnost ovarií, vývoj vajíčka. Cyklické změny děložního endometria, stavba děložní stěny a její změny v těhotenství. Hormonální regulace. Hormonální činnost varlat, spermiogeneze. Stavba a průběh funiculus spermaticus. Topografie mužské uretry. 7. Centrální nervový systém – stavba a činnost thalamu a hypothalamu, hypofýza, neuroendokrinní systém, biologická Z pětná vazba (feedback). Periferní a autonomní nervový systém – stavba periferního nervu, spektrum vláken, principy vegetativní inervace vnitřních orgánů. 8. Histologická stavba kůže, termoregulace. Oční bulbus, stavba sítnice. Stavba vnitřního a středního ucha. Literatura
Literature
  required literature
 • SKALNÁ, Markéta. Anatomie přednášky. 2022. info
 • OREL, M. Anatomie a fyziologie lidského těla: pro humanitní obory. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0531-1. info
 • NAŇKA, O. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7492-450-7. info
  recommended literature
 • ČIHÁK, R. Anatomie III. Praha: Grada, 2016. 832 pp. ISBN 978-80-247-5636-3. info
 • ČIHÁK, R. Anatomie II. Praha: Grada, 2013. 512 pp. ISBN 978-80-247-4788-0. info
 • ČIHÁK, R. Anatomie I. 2011th ed. Praha: Grada, 2011. 552 pp. ISBN 978-80-247-3817-8. info
 • NETTER, F.H. Anatomický atlas člověka. Praha:Grada, 2005. ISBN 80-247-1153-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Zápočtový test + 80 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se závažných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Získání zápočtu je podmínkou k postupu ke zkoušce. Požadavky ke zkoušce: ústní / test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 10se+40sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD001