EVSNKMIB Microeconomics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Sat 14. 10. 8:05–9:40 VS, Sat 11. 11. 8:05–9:40 VS, Sat 9. 12. 8:05–9:40 VS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 149/200, only registered: 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu Mikroekonomie je rozvinout znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie. Absolvent předmětu tak bude postupně seznámen s problematikou všeobecné rovnováhy, jejíž součástí bude teorie racionální volby spotřebitele, teorie spotřebitelské poptávky a problematika výroby a volby technologie, příjmů a nákladů firmy, tržního prostředí a chování firmy a trhů výrobních. Veškeré úsilí přednášejících a vedoucích seminářů bude zaměřeno jak na prohloubení ekonomického myšlení studentů Obchodně podnikatelské fakulty, tak na ovládnutí jednotlivých technických nástrojů využívaných v rámci této pokročilé mikroekonomické analýzy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Teoretický úvod do problematiky mikroekonomie
  2. Teorie racionální volby spotřebitele
  3. Mezičasový výběr spotřebitele
  4. Teorie spotřebitelské poptávky
  5. Volba technologie a výroba
  6. Všeobecná rovnováha
  7. Příjmy, náklady a zisky firmy
  8. Chování firmy v podmínkách dokonale konkurenčních trhů
  9. Chování firmy v podmínkách monopolu
  10. Firma na monopolně konkurenčním trhu
  11. Chování firmy v podmínkách oligopolní tržní struktury
  12. Mikroekonomické aspekty trhu práce
  13. Trh kapitálu
  1. Podstata a předmět zkoumání mikroekonomie. Základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Tvorba modelů. Funkce. Průměrné a mezní veličiny a jejich grafické znázornění. Rovnováha a určení optima.
  2. Rozpočtové omezení spotřebitele. Vlivy působící na změnu linie rozpočtu. Preference spotřebitele a indiferenční analýza. Užitek a jeho měření. Indiferenční křivky a problematika preferencí. Optimální výběr spotřebitele.
  3. Rozpočtové omezení spotřebitele vyjádřené v současné a budoucí hodnotě. Preference spotřebitele a indiferenční křivky z pohledu času. Věřitel a dlužník. Vliv inflace na rozhodování spotřebitele. Současná hodnota a její využití. Obligace. Daně. Volba úrokové míry.
  4. Vliv důchodových změn. Engelova křivka. Důchodová elasticita poptávky. Vliv změn ceny. Cenová elasticita poptávky. Křížová elasticita poptávky a součet elasticit. Substituční a důchodový efekt změny ceny. Tržní poptávka.
  5. Teoretický úvod do problematiky výroby. Produkční funkce v krátkém a dlouhém období. Izokvanty a mezní míra technické substituce. Minimalizace nákladů a nalezení optimální kombinace vstupů. Optimum spotřebitele. Výnosy z rozsahu a dráha expanze.
  6. Předpoklady modelu. Edgeworthův box diagram. Výroba a efektivnost. Optimální výběr vstupů firmou. Smluvní křivka a hranice výrobních možností. Alternativní náklady. Volba struktury produktu firmou a efektivnost. Směna a efektivnost. Výrobně spotřební efektivnost. Rovnováha a cenový systém. Rozpor mezi spravedlností a efektivností.
  7. Vývoj příjmů na dokonale konkurenčním trhu. Příjmy na nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy z hlediska krátkého období. Dlouhodobé náklady firmy. Vzájemný vztah mezi náklady v krátkém a dlouhém období. Zisk a jeho pojetí v mikroekonomii.
  8. Teoretická východiska. Rozhodování dokonale konkurenční firmy o výši výstupu v krátkém období. Nabídka dokonale konkurenční firmy a odvětví v krátkém období. Rovnováha firmy. Rozhodování firmy o výši výstupu v dlouhém období. Dlouhodobá nabídka dokonale konkurenčního odvětví. Tržní rovnováha v dlouhém období. Efektivnost dokonale konkurenční tržní struktury.
  9. Teoretická východiska. Volba výstupu a stanovení ceny monopolem. Monopolní zisk. Křivka nabídky v podmínkách monopolu. Typy cenových diskriminací. Efektivnost monopolu.
  10. Teoretická východiska. Zisku a rozhodování monopolistické firmy v krátkém a dlouhém období. Modely monopolistické konkurence. Chamberlainův model. Prostorový model. Efektivnost monopolistické konkurence.
  11. Teoretická východiska. Modely oligopolu. Oligopol s cenovým vůdcem. Courtnotův model. Stackelbergův model. Model oligopolu se zalomenou poptávkovou křivkou. Teorie her a modely oligopolu.
  12. Poptávka po práci a nabídka práce v podmínkách dokonale a nedokonale konkurenčních trhů. Individuální a tržní nabídka práce. Poptávka firmy po práci v krátkém a dlouhém období. Substituční, produk
Literature
  required literature
 • HOŘEJŠÍ, B. ET AL. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-218-5. info
 • VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Co.Inc., 2009. ISBN 978-0-393-93424-3. info
 • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0. info
 • TULEJA, P. Vybraná témata z mikroekonomie v grafech a pojmech. Valašské Meziříčí: Aldebaran, 2003. ISBN 80-903117-4-1. info
  recommended literature
 • MUSIL, P. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Plzeň: A. Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-207-3. info
 • FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6. info
 • BUCHTA, M. Mikroekonomie pro magisterské studium. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-036-1. info
 • VARIAN, H. R. Microeconomic Analysis (Academic Internet Publishers Incorporated). USA, 2006. ISBN 978-14-28810-30-3. URL info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace4
Ostatní studijní zátěž125
Přednáška8
Zkouška40
Summary177
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/EVSNKMIB