FIUBKADP Tax Law Application

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Fri 24. 9. 13:55–15:30 B101, Fri 22. 10. 13:55–15:30 B101, Fri 26. 11. 13:55–15:30 B101
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 37 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/37, only registered: 0/37
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základním záměrem předmětu je praktická aplikace získaných teoretických znalostí v předmětech týkajících se účetnictví a daní. Studenti si na vybraných problémech daně z příjmů ověří své znalosti z daňového práva a účetnictví.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Daňové prostředí a finanční rozhodování podnikatelských subjektů, daň z příjmů právnických a fyzických osob
  2. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob
  3. Praktická aplikace zdanění právnických osob
  4. Specifika zdanění právnických osob
  5. Dlouhodobý majetek a daňové ošetření aktiv
  6. Daňové rezervy
  7. Investiční pobídky státu
  8. Daň stanovená paušální částkou
  9. Aplikace zdanění fyzických osob
  10. Rodinné podnikání
  11. Sociální pojistné
  12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty
  13. Specifika zdanění studentů.
  1. Právnická a fyzická osoba z pohledu legislativních norem.
  2. Daňový režim fyzických a právnických osob ve vazbě na podvojné účetnictví a daňovou evidenci. Rozdílný pohled na náklady a výnosy a cash princip.
  3. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob. Návaznost na obchodní zákoník a živnostenský zákon. Volba formy podnikaní v souvislosti s daňovou optimalizací.
  4. Vybrané specifické problémy daně z příjmů právnických osob, výsledek hospodaření a základ daně, účetní náklady a výnosy, zdanitelné výdaje a příjmy. Stanovení zálohových plateb. Komplexní příklad.
  5. Dlouhodobý majetek, odepisování majetku, daňový a účetní pohled, finanční a operativní leasing. Cíle reformních kroků v této oblasti.
  6. Determinace rezerv a jejich legislativní ošetření. Daňové rezervy, účetní rezervy, vymezení základních pojmů, význam rezerv z účetního a daňového pohledu.
  7. Investiční pobídky státu. Zákon o investičních pobídkách státu, jeho význam v souvislosti s podporou podnikání. Uplatnění investičních výhod při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob.
  8. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob, možnost paušálního zdanění dle zákona o daních z příjmů.
  9. Zdanění fyzických osob. Zpracování komplexního příkladu, uplatnění daňové optimalizace, stanovení základu daně, jeho úprava o nezdanitelné části daně, odčitatelné položky. Výpočet daňové povinnosti a uplatnění slev na dani. Stanovení zálohových plateb na příští zdaňovací období.
  10. Rodinné podnikání, varianty řešení a optimalizace daňového zatížení. Rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. Praktická aplikace.
  11. Postavení sociálního zabezpečení jakožto příjmu veřejného rozpočtu, veřejné zdravotní pojištění. Reformní kroky v odvodových povinnostech fyzických osob včetně zaměstnavatelů.
  12. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty. Praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, vedlejší pracovní poměr, hlavní pracovní poměr a výpočet daně. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Ocenění nepeněžního příjmu. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.)
  13. Specifika zdanění studentů.


Literature
  required literature
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-683-0. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva-cvičebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-679-3. info
  recommended literature
 • -. Zákon č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • -. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6. info
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-653-3. info
 • BRYCHTA, I. a kol. Daň z příjmů 2010. Praha: Meritum. Walters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-528-1. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž103
Přednáška6
Zápočet30
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/FIUBKADP