FIUBKFIP Corporate Finance

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Sat 14. 10. 11:25–13:00 AULA, Sat 11. 11. 11:25–13:00 AULA, Sat 9. 12. 11:25–13:00 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 98/100, only registered: 1/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Finance podniku dává posluchačům základní vědomosti o podnikových financích. Seznámí posluchače jak se základy finančního řízení podniku, tak i s teorií investování, metodami hodnocení investic, posuzováním rizika investic, financováním krátkodobých a dlouhodobých potřeb podniku a formami integrace podniků. Pozornost je věnována i základům dividendové politiky.
Syllabus
 • 1. Corporate Finance Development
  Types of business by the organization. The emergence and development of corporations. Corporate finance and financial management. The concept of corporate finance in a market economy. Company goal. Managerial theories of a firm, simple management model, full cost model, behaviorist theories of the firm, and employee theory of the company.
  2. Corporate financing
  Own and foreign sources, long-term and short-term, their basic characteristics, advantages and disadvantages. In other words, for any company, it is necessary to finance its activities. Each type of financing, securities as stocks, bonds, bank loans, or a specific type as accruals, would be beneficial for a company. Annuity cash flows.
  3. Time value of the money
  Understanding time and its impact on money plays a crucial role in the modern world. If we are talking about possibilities to compare two particular cash flows in the future or how to select the right opportunity to save money against inflation, the present and future value both have the same importance.
  4.Evaluation investments
  Evaluation aspects. Yield, risk, liquidity. Net present value method. Method of internal rate of return. Profitability index method. Maturity method. Average return method to book value. Advantages and disadvantages of individual methods. Uncertainty. Probability Determination Methods. Risk of an individual asset. Portfolio risk consisting of two assets.
  5. Risk
  Risk versus uncertainty. Single asset risk. Methods of determining probability. Options for comparing asset risk. Portfolio risk. Jedinečné a tržní riziko. Diversification. The importance of the correlation coefficient in the evaluation of a two-component portfolio.
  6. Microeconomic integration
  The nature of microeconomic integration. The most important advantages and disadvantages. Synergy effect. Nature and types of takeovers. Hostile takeovers and active and passive defences. Vznik a podstat holdingu. Joint venture and its advantages. Regulation of individual micro-integration processes in the legal system of the Czech Republic.
Literature
  required literature
 • SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. SU Opava, 2008. ISBN 978-80-7248-487-4. info
 • ROUBÍČKOVÁ, M. Firemní finance A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-247-5. info
  recommended literature
 • VÁCHAL, J. a M. VOCHOZKA, 2013. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4642-5.
 • KALOUDA. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. ISBN 978-80-7380-646-0. info
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1. info
 • KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. Praha: C.H.Beck,, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
  not specified
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. In Expert. 3., aktualizované vydání. 271 stran. Expert. ISBN 978-80-271-0413-0. Digitalizovaný dokument info
 • VLACHÝ, J., 2015. Corporate Finance, Exercises. Praha: Leges. ISBN 978-80-7502-085-7.
 • ZALAI, K., 2016. Finančno-ekonomická analýza podniku, 9. vyd. Bratislava: Sprint 2. ISBN 978-80-8971-022-5.
 • BREALEY, R. A., 2017. Principles of corporate finance. Twelfth edition. New York: McGraw-Hill Education. ISBN 9781259253331.
Teaching methods
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 93
Přednáška 6
Zkouška 40
Summary 145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/FIUBKFIP