FIUBKMEU International Accounting

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Fri 24. 2. 9:45–11:20 A211, Fri 17. 3. 9:45–11:20 A211, Fri 14. 4. 9:45–11:20 A211
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět může být zapsán až po absolvování předmětu Finanční účetnictví I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 41 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/41, only registered: 0/41
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je objasnit obecný vývoj mezinárodního a evropského chápání účetnictví a seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví. V průběhu studia se studenti seznámí s direktivami Evropské unie upravujícími účetnictví, s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS/ International Accounting Standards IAS) a s Americkými obecně uznávanými účetními zásadami (UnitedStates Generally Accepted Accounting Principles US GAAP). V rámci výuky se studenti obeznámí s mechanismem tvorby jednotlivých standardů a zásad a procesem jejich implementace do právních nástrojů Evropské unie. Pozornost je věnována vysvětlení jednotlivých základních pojmů, definic, metod a požadavků vybraných standardů. Současně budou objasněny jednotlivé odlišnosti definic vybraných položek finančních výkazů sestavovaných podle požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), GAAPů a české účetní legislativy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví
  2. Regulace účetnictví
  3. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I.
  4. Historické etapy procesu harmonizace II.
  5. Historické etapy procesu harmonizace III.
  6. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb
  7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  8. Koncepční rámec podle US GAAP
  9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS
  10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha
  11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS -Výsledovka
  12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS
  13. IAS/IFRS a problematika specifik malých a středních firem
  1. Koncepční východiska procesu harmonizace účetnictví
  Charakteristika odlišnosti národních úprav účetnictví a výkaznictví, způsoby regulace účetnictví. Vazby mezi účetnictvím, právním systémem a způsobem financování účetních jednotek.
  2. Regulace účetnictví
  Regulace účetnictví, základní typy regulace. Charakteristika způsob řízení účetnictví definované právními, ekonomickými, politickými i profesními podmínkami.
  3. Strukturalizace systémů regulace účetnictví podle vnitřních vazeb
  Klasifikaci účetního výkaznictví podle regulačních systémů účetnictví nebo praktických přístupů používaných v účetnictví. Charakteristika makroekonomického a mikroekonomického konceptu.
  4. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví I.
  Harmonizace a standardizace celosvětového finančního účetnictví. Tři směry přibližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí.
  5. Historické etapy procesu harmonizace účetnictví II.
  Základní charakteristika Amerických účetních standardů (US GAAP). Jednotlivé kroky tvorby standardů a struktura standardů GAAP.
  6. Historické etapy procesu harmonizace III.
  Význam Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Nové strategie harmonizace účetnictví. Implementace IAS/IFRS do národních účetních legislativ.
  7. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
  Postup tvorby nebo úpravy jednotlivých standardů, které se vztahují na zveřejňovanou účetní závěrku veškerých jednotek, které vyvíjejí obchodní, průmyslové a finanční činnosti.
  8. Koncepční rámec podle US GAAP
  Základní charakteristika Koncepčního rámce podle US GAAP. Tvorba Koncepčního rámce podle US GAAP. Definice cílů, které Koncepční rámec stanoví.
  9. Koncepční rámec podle IAS/IFRS
  Charakteristika Koncepčního rámce podle Mezinárodních účetních standardů, základní předpoklady, ze kterých vychází text standardů. Definice cílů účetní závěrky, kvalitativních charakteristik účetní závěrky, obsahu, způsobu rozeznání a oceňování základních prvků účetní závěrky podle Koncepčního rámce IAS/IFRS.
  10. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Rozvaha
  Základní charakteristika finančního výkazu - rozvahy sestavovaného podle US GAAP a IAS/IFRS. Definice základních prvků rozvahy podle IAS/IFRS i podle US GAAP.
  11. Základní účetní výkazy podle US GAAP a IAS/IFRS - Výsledovka
  Charakteristika finančního výkazu Výsledovka sestaveného podle požadavků IAS/IFRS a GAAP. Definice základních položek výsledovky v koncepčních rámcích a v následných standardech.
  12. Nehmotná a hmotná aktiva podle US GAAP a IAS/IFRS
  Definice dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv představujících významný zdroj ekonomického prospěchu, které slouží činnosti podniku po dobu překračující jedn
Literature
  required literature
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011. info
 • JÍLEK,J.,SVOBODOVÁ,J. Účetnictví podle IFRS 2011 v příkladech. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3427-9. info
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-251-1950-1. info
 • BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-366-9. info
  recommended literature
 • Časopisy: Ekonom, Účetnictví, Účetnictví v praxi. info
 • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění. info
 • MLÁDEK,R. Postupy účtování podle IFRS. Praha, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
 • ŽÁROVÁ, M. Regulace evropského účetnictví. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1046-4. info
 • KOVANICOVÁ, D. A KOL. Finanční účetnictví - světový koncept. Praha: ISU, 2005. ISBN 80-7273-129-7. info
 • HÝBLOVÁ, H. Harmonizace účetnictví. Zlín: UTB, 2004. ISBN 80-7318-202-5. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/FIUBKMEU