FIUBKNUC Cost Accounting

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Sat 4. 3. 11:25–13:05 VS, 13:55–15:30 VS, Sat 25. 3. 11:25–13:05 VS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( ROCNIK ( 2 ) || ROCNIK ( 3 ))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 115 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 58/115, only registered: 1/115
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům klíčové informace z oblasti nákladového účetnictví. Předmět navazuje na znalosti finančního účetnictví a vymezuje rozdíly v obsahu a pojetí informací finančního a nákladového účetnictví. Zdůrazňuje podstatu a odlišnosti účetních informací pro řízení po linii výkonů (kalkulačně-výkonové účetnictví), řízení po linii odpovědnosti (odpovědnostní účetnictví) a řízení procesů (procesní účetnictví). Vysvětluje základní nástroje hodnotového řízení - systém kalkulací, rozpočtů a vnitropodnikových cen a jeho následnou aplikaci získaných poznatků v odpovědnostním hodnotovém řízení, ve využití metody standardních nákladů a výnosů (tzv. Standard Costing), a to ve dvou základních podobách - Absorption Costing a Variable Costing.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví
  2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví
  3. Vymezení základních pojmů
  4. Členění nákladů
  5. Návratnost nákladů
  6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů
  7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení
  8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
  9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti
  10. Řízení po linii odpovědnosti
  11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů
  12. Členění, sestavení a kontrola rozpočtů
  13. Metoda standardních nákladů a výnosů
  1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví
  - Základní terminologie, rozdíly v obsahu, pojetí a časové orientaci
  - Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví, vazba mezi nákladovým a manažerským účetnictvím
  2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví
  - Jednookruhová a dvouokruhová organizace účetních informací
  - Zobrazení a oceňování vnitropodnikových výkonů v účetnictví
  3. Vymezení základních pojmů
  - Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a nákladovém účetnictví
  - Základní pojmy (efektivnost, účinnost, hospodárnost, kritéria měření, využití v hodnotovém řízení, kalkulačně-výkonové, odpovědnostní účetnictví)
  4. Členění nákladů
  - Druhové členění, náklady podle místa vzniku a podle odpovědnosti, druhotné náklady
  - Účelové členění nákladů (technologické náklady a na obsluhu a řízení, jednicové a režijní)
  - Přímé a nepřímé náklady, členění nákladů ve vztahu k objemu činnosti, základní přístupy členění nákladů na variabilní a fixní, využité a nevyužité fixní náklady
  5. Návratnost nákladů
  - Vztah mezi náklady, objemem a ziskem při krátkodobém rozhodování, citlivost jednotlivých činitelů
  - Omezení použití rozboru nákladů, objemu výkonů a zisku
  6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů
  - Úloha kalkulace v řízení nákladů, výnosů a zisku, vymezení základních kalkulačních pojmů (metoda, předmět, obsah kalkulace, základní vztah k rozpočtu a účetnictví)
  - Přiřazování nákladů předmětu kalkulace, metody kalkulace, alokační fáze kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace příspěvku na úhradu, překročená a nedostatečná úhrada fixních nákladů, vypovídací schopnost, měření hospodářského výsledku s využitím kalkulace plných a variabilních nákladů
  7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení
  - Propočtová, operativní, plánová, výsledná kalkulace
  - Vliv konkrétních podmínek tvorby výkonů na zjišťování skutečných nákladů výkonů (prostá, stupňová, fázová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů)
  8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit
  - Obecná východiska kalkulace zpracované metodou ABC
  - Přednosti a omezení metody, možnosti využití metody v praxi
  9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti
  - Funkce odpovědnostního účetnictví, strukturální, plánovací a kontrolní předpoklady účinnosti odpovědnostního řízení
  10. Řízení po linii odpovědnosti
  - Využití hodnotových informací v odpovědnostním řízení, střediskové náklady
  - Vnitropodnikové ceny a jejich vazba na střediskové výnosy, vnitropodnikový výsledek hospodaření,
  aplikace peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek
  11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů
  - Cíle, funkce a tvorba r
Literature
  required literature
 • VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011. info
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. info
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. info
  recommended literature
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních. info
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: Oeconomika, 2007. ISBN 978-80-245-1172-6. info
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN. info
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X. info
 • FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0066-2. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/FIUBKNUC