FIUBKUPR Accounting Practice

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
0/16/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
FIUBKUPR/01: Sat 25. 2. 9:45–11:20 B308, Sat 18. 3. 9:45–11:20 B308, Sat 15. 4. 9:45–11:20 B308, M. Strzelecká
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 41 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 11/41, only registered: 0/41
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Aktualizace legislativních předpisů pro vedení účetnictví finančního
  Základní povinnosti účetní jednotky ke dni vzniku (k prvnímu dni účetního období). Účtování účetních případů ke dni vzniku. Zahajovací rozvaha v plném a zkráceném rozsahu. Podvojné souvztažné zápisy při otevírání účetních knih, význam účtu 701. Vazba zahajovací (počáteční) rozvahy na účet 701. Bilancování položek rozvahy z aspektu majetkového vybavení firmy. Výsledek hospodaření v rozvaze ? vazby výkazů. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  2. Dokladování a prokazování pro účely legislativních předpisů
  Náležitosti dokladu podnikatele fyzické osoby neúčtujícího, náležitosti účetního dokladu pro účetní jednotky, náležitosti daňového dokladu pro plátce daně z přidané hodnoty, obchodní listiny. Vystavování, oběh, opravy a archivace dokladů. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  3. Dlouhodobý majetek
  Obsahová náplň konkrétních majetkových položek z aspektu mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. Úloha interní směrnice o dlouhodobém majetku, úloha, obsah a praktické použití. Účetní odpisy jako nástroj věrného zobrazení stavu majetku. Důsledky vyřazování neodepsaného dlouhodobého majetku a odepsaného dlouhodobého majetku. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  4. Oběžný majetek
  Obsahová náplň konkrétních majetkových položek z aspektu mikro, malé, střední a velké účetní jednotky. Úloha interních směrnic k jednotlivým složkám oběžného majetku. Účtování zásob a možných situací vzniklých při inventarizačních rozdílech, vyúčtování s odpovědnými osobami z aspektu pracovního práva. Pohledávky a problematika spojená s jejich úhradami ? zálohové platby. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  5. Výsledek hospodaření
  Účtování nákladů a výnosů s využitím analytických účtů pro členění z účetního i daňového aspektu. Analýza výsledku hospodaření v členění na provozní a finanční činnost. Rozbor výsledku hospodaření. Analýza výkazu zisku a ztráty z aspektu vypovídacích schopností pro interní i externí uživatele. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  6. Odměňování za vykonanou práci
  Rozsah a úkoly vyplývající z vedení mzdové evidence. Vazba na zákoník práce a jeho ustanovení v oblasti odměňování za práci, dopad do účetnictví. Pracovní poměr a dohody. Situace vyplývající ze svěřeného majetku k užívání. Cestovní příkazy a jejich vyplňování, výpočty výše cestovních náhrad. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
  7. Účetní uzávěrka a závěrka
  Účetní uzávěrkové operace s výstupem do účetní závěrky. Charakteristika účetní závěrky z aspektu obsahové náplně jednotlivých částí a konkrétních položek. Výroční zpráva a její obsahová náplň z aspektu uchovatele účetních informací. Komplexní praktické příklady s využitím PC.
Literature
  required literature
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní praktikum. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • HRUŠKA, V. Účetní případy pro praxi 2017. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0425-3. info
 • BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-640-2. info
 • ŠTEKER, K. a M. OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4702-6. info
  recommended literature
 • MAYNARD, J. Financial accounting, reporting and analysis. Oxford: Oxford University Press, 2017. ISBN 9780198745310. info
 • LÍBAL, T. a E. SLÁDKOVÁ. Cvičné příklady účetnictví. Olomouc: ANAG, 2016. ISBN 978-80-87985-06-9. info
 • JANHUBA, M., M. MÍKOVÁ, J. ROUBÍČKOVÁ a V. ZELENKA. Finanční účetnictví obecné otázky. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-614-2. info
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5172-6. info
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852. info
 • ŠURANOVÁ, Z. a M. ŠKODA. Medzinárodné účtovníctvo. Banská Bystrica: UMB, 2007. ISBN 78-80-80803-438-8. info
 • SEDLÁČEK, J. Praktikum finančního účetnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-050-5. info
 • KOVANICOVÁ, D. a P. KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví. Praha: Polygon, 1995. ISBN 80-901-778-4-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/FIUBKUPR