FIUNKNMF International Financial Management

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
16/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
except Fri 22. 3. ; and Fri 1. 3. 11:25–13:00 MS, Fri 15. 3. 11:25–13:00 MS, Fri 19. 4. 11:25–13:00 MS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ! NOWANY ( FIUNANMFK International Financial Manage || FIUNKMFM International Financial Manage )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 56/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Mezinárodní finanční management prohlubuje a rozšiřuje znalosti posluchačů o finančním řízení podniku aktivně působícího v mezinárodním kontextu a na zahraničních trzích. Výklad je zaměřen především na pochopení klíčových aspektů řízení a financování mezinárodních korporací v rozdílných modelech corporate governance. Pozornost je zaměřena jak na možnosti získávání dlouhodobých zdrojů, tak na moderní metody krátkodobého financování využívaných korporacemi. Výklad zahrnuje i problematiku devizové expozice a zajištění vůči kurzovému riziku. V neposlední řadě je věnována pozornost investiční politice nadnárodní korporace, a to z pohledu přímých zahraničních investic, fúzí a akvizicí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Východiska mezinárodního finančního managementu
  Principy mezinárodního finančního managementu. Důvody zapojení podniků do mezinárodního podnikání. Formy zapojení do mezinárodního podnikání – mezinárodní obchod, licence, franšízy, joint venture, akvizice, dceřiné společnosti. Dopad mezinárodního podnikání na cash flow podniku. Charakteristika nadnárodních korporací a jejich model oceňování.

  2. Mezinárodní finanční trhy
  Důvody a principy využití mezinárodních finančních trhů podniky. Devizový trh. Mezinárodní peněžní trh. Mezinárodní úvěrový trh. Mezinárodní dluhopisový trh. Mezinárodní akciový trh.

  3. Management devizového rizika
  Charakteristika devizového rizika podniků. Podstata a metody stanovení transakční, ekonomické a translační devizové expozice podniku. Techniky predikce a zhodnocení vývoje devizových kurzů. Interní a externí metody zajištění proti kurzovému riziku – měnové forwardy, měnové futures, měnové opce, křížové zajištění, využití peněžního trhu, leading a lagging, netting, diverzifikace měn, naturální hedging.

  4. Management dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika dlouhodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Přímé zahraniční investice, jejich motivy a omezení. Principy mezinárodního kapitálového rozpočtování. Mezinárodní corporate governance. Dlouhodobé financování na mezinárodních finančních trzích, zdroje vlastního a cizích kapitálu.

  5. Management krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv
  Charakteristika krátkodobých mezinárodních aktiv a pasiv. Krátkodobé financování na mezinárodních finančních trzích. Způsoby financování zahraničního obchodu. Mezinárodní řízení hotovosti podniku.

  6. Analýza rizika země
  Podstata rizika země z pohledu finančního řízení. Politické riziko země. Ekonomické a finanční riziko země. Rating země. Metody měření rizika země. Techniky snižování rizika země.
Literature
  required literature
 • ŠIMÁKOVÁ, Jana. Mezinárodní finanční management (International Financial Management). Karviná: SU OPF, 2018. ISBN 978-80-7510-290-4. info
 • MADURA, J., 2018. International Financial Management. 13th ed. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-337-09973-8.
 • BUTLER, K.C., 2016. Multinational Finance: Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of Multinational Operations. 6th ed. New Yersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-21968-2.
  recommended literature
 • MADURA, J. a R. FOX, 2016. International Financial Management. 4th ed. Hampshire: Cengage Learning. ISBN 978-1-4737-2550-8.
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2012. Finanční management. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • SHAPIRO, A.C., 2013. Multinational Financial Management. 10th ed. Wiley. ISBN 978-1-118-57238-2.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2.vyd. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-090-2.
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2.
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance(9th ed.). Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0.
Teaching methods (in Czech)
průběžný test, případové studie, písemná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/FIUNKNMF