PEMBKMSO Management in Social Services

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Fri 6. 10. 9:45–11:20 B208, Fri 3. 11. 9:45–11:20 B208, Fri 1. 12. 9:45–11:20 B208
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Řízení organizací v sociálních službách představuje seznámení se specifiky fungování tohoto typu podniku, který je omezen legislativou, taktéž prochází kontrolami kvality.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 18 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 25/18, only registered: 1/18
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je se seznámit se základy řízení těchto organizací, přípravou strategie, možnostmi zajišťování finančních zdrojů a vnitřního řízení organizace pomocí podnikové kultury. Výklad bude doplněn přednáškami a workshopy odborníků z praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Specifika organizací v sociálních službách Členění a formy poskytování sociálních služeb Poskytovatelé a podmínky poskytování služeb. Dilemata v podnikání v sociálních službách. Základní zdroje financování organizací sociálních služeb.
 • 2. Základní pojmy z teorie řízení Základní funkce řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce řízení v aplikaci na podnik sociálních služeb. Strategické plánování a řízení s ohledem na efektivnost a společenskou návratnost.
 • 3. Manažerské kompetence v řízení Manažerské kompetence, vlastní tvorba kompetenčního modelu v řízení. Delegování pravomocí, formy delegování, proces delegování, překážky, potíže delegování, přínosy. Využití asertivity v sociální praxi.
 • 4. Řízení kvality sociálních služeb Standardy kvality sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, standardy související se samotným poskytnutím služby, personální zabezpečení kvality služeb, standardy spojené s provozem služby.
 • 5. Etika v řízení a kultura organizace Předpoklady k etickému chování, etický kodex. Organizační kultura, prvky organizační kultury, diagnóza organizační kultury, silná a slabá organizační kultury.
 • 6. Vybrané přístupy k řízení vedoucí k rozvoji organizace Učící se organizace, metoda QMSS, systém značka kvality, osm dimenzí excellence.
 • 7. Krizové řízení v sociální sféře Řízení krizových situací a management změn.
Literature
  required literature
 • ŠEBESTOVÁ, J. Management sociálních služeb. Karviná: SU OPF, 2013. info
 • DĚDINA, J.,CEJTHAMR,V. Management a organizační chování. Praha:Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3348-7. info
 • PITNEROVÁ, D. Management sociální práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-2012-7. info
 • MOLEK, J. Řízení organizací sociálních služeb. Vybrané problémy. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2011. ISBN 978-80-7416-083-7. info
  recommended literature
 • ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J., KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0027-7. info
 • BORNSTEIN, D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-513805-8. info
Teaching methods
lectures, class discussion, group projects, presentations by professionals in the sectors, homework, reading,
Assessment methods
team project created in cooperation with a selected organization (30% of the final evaluation) and its presentation (30% of the final evaluation), final exam (50% of the final evaluation). The exam can be in written or oral form.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKMSO