PEMBKPEP Law in Economic Practice

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michael Münster (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Fri 20. 10. 14:45–16:20 VS, Fri 24. 11. 14:45–16:20 VS, Fri 15. 12. 14:45–16:20 VS
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 210 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 217/210, only registered: 2/210
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základního přehledu o právních aspektech podnikání a schopnost jejich aplikace v konkrétních situacích v praxi. Student získá přehled o právním pořádku České republiky, jeho ústavních a veřejnoprávních aspektech a zejména také právní základ podnikatelských aktivit od založení společnosti, navazování obchodněprávních vztahů, řešení sporů až po zrušení své podnikatelské činnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat základní právní instituty veřejného a soukromého práva
- popsat postup při zakládání a rušení obchodních korporací
- vybrat vhodnou formu svých podnikatelských aktivit
- určit základní náležitostí vybraných smluvních typů
- srovnat jednotlivé formy podnikatelských subjektů v jejich klíčových znacích;
- aplikovat právní ustanovení na konkrétní případové studie;
- vybrat vhodnou formu řešení sporů v podnikatelských vztazích
- vyhnout se nekalosoutěžním praktikám při realizaci vlastního podnikání;
- posoudit dopady svých aktivit v oblasti ochrany osobních údajů;
Syllabus (in Czech)
 • 1. Právní pořádek České republiky
  Pojem práva, prameny práva, právní norma, právní vztahy, systém práva, ústavní pořádek.
  2. Veřejnoprávní aspekty podnikání
  Regulace podnikání v České republice, podmínky podnikatelské činnosti podle živnostenského zákona.
  3. Základní pojmy podnikání v soukromém právu
  Zásady soukromého práva, fyzické osoby, právnické osoby, právní jednání, podnikání, podnikatel, obchodní firma, sídlo, závod, prokura.
  4. Obchodní korporace
  Založení a vznik obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní korporace, druhy obchodních korporací.
  5. Závazkové právo
  Smluvní závazkové právo (obecná ustanovení smluvního práva, vznik, změna, zajištění a zánik závazků, typické smlouvy používané v obchodě (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu)), ochrana spotřebitele (spotřebitel, spotřebitelské smlouvy, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)), závazky z deliktů (odpovědnost za škodu).
  6. Zneužití a omezení soutěže
  Nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže.
  7. Řešení sporů
  Soudní řízení, rozhodčí řízení, výkon rozhodnutí (exekuce), insolvence.
  8. Další vybrané právní instituty
  Ochrana osobních údajů, zadávání veřejných zakázek, trestní odpovědnost právnických osob.
Literature
  required literature
 • GONGOL, T. a M. MÜNSTER. Obchodní právo. Po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8. info
 • SCISKALOVÁ, M., D. DUDA, J. RICHTER a T. GONGOL. Právo: Vybrané kapitoly. 2. vyd. Karviná: SU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-609-0. info
  recommended literature
 • ŠVARC, Z. et al. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-504-3. info
 • GONGOL, T. Řešení sporů z obchodních vztahů. SU OPF Karviná, 2010. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava na přednáškách, řešení případových studií na seminářích
Assessment methods (in Czech)
psaná forma průběžného testu z teorie (40%), písemná zkouška - první část tvoří teorie, druhou část řešení případové studie (60%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKPEP