PEMBKRNO Řízení nestátních neziskových organizací

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Sat 11. 3. 9:45–12:10 A211, Sat 13. 5. 9:45–12:10 A211
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Předmět je věnován komplexnímu řízení nestátních neziskových organizací (NNO). Výklad bude doplněn přednáškami a workshopy odborníků z praxe.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 37/60, only registered: 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy nestátních neziskových organizací;
- určit a popsat trendy v jejich řízení;
- napsat podklady ke tvorbě strategie organizace;
- popsat faktory, jež ovlivňují rozhodnutí "manažera" v těchto typech organizací.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Nestátní neziskové organizace
 • . Nestátní neziskové organizace – teoretický úvod. Postavení nestátních neziskových organizací v národním hospodářství. Formy nestátních neziskových organizací v ČR.
 • . 2.Strategické řízení nestátních neziskových organizací
 • . Strategické řízení. Vize a poslání NNO. Analýza současného stavu NNO. Tvorba strategického plánu NNO.
 • . 3.Marketing a public relations nestátních neziskových organizací
 • . Marketingové řízení NNO. Public relations. Sociální marketing.
 • . 4.Finanční řízení
 • . Finanční plánování, řízení a tvorba rozpočtů. Dary a veřejné sbírky.
 • . 5. Personální řízení
 • . Základní personální činnosti. Adaptace nových pracovníků v NNO. Hodnocení a odměňování v NNO. Dobrovolnictví.
 • . 6. Řízení projektů v NNO
 • . Projektové řízení. Evaluace projektů. Transparentnost NNO.
 • .
Literature
  required literature
 • PALOVÁ, Zuzana. Řízení nestátních neziskových organizací: Distanční studijní text. Karviná, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-380-2. info
  recommended literature
 • ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2707-3. info
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-41-6. info
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta: aktivní účast na seminářích spojená s řešením komplexních případových studií z řízení nestátních neziskových organizací a zpracováváním celo semestrální práce. Hodnotící metody: Bodovaná celosemestrální práce, vycházející z aktivní účasti na seminářích (30 % hodnocení), aktivita na seminářích (20 %), písemná zkouška (50 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/PEMBKRNO