PEMBKRPO Management of contributory organizations

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Thu 12. 10. 15:35–17:10 B207, Thu 9. 11. 15:35–17:10 B207, Thu 7. 12. 15:35–17:10 B207
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 10/30, only registered: 2/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Příspěvkové organizace v národním hospodářství
 • Základní charakteristika příspěvkových organizací, vymezení jejich postavení v národním hospodářství, důvody vzniku. Rozdíly mezi nestátními neziskovými organizacemi a příspěvkovými organizacemi. Vysvětlení základních pojmů, které jsou spojené s neziskovým sektorem.
 • 2. Veřejnoprávní organizace
 • Veřejný sektor a jeho charakteristika, veřejnoprávní organizace a jejich význam, veřejná služba, základní charakteristika organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územně samosprávných celků.
 • 3. Příspěvková organizace vymezená v zákonech
 • Právní úprava příspěvkových organizací (vznik, práva, povinnosti, zánik). Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zvláštní zákony vztahující se k příspěvkovým organizacím.
 • 4. Management příspěvkových organizací a jejich fungování
 • Poslání příspěvkové organizace, dlouhodobé řízení organizace, plány činnosti příspěvkové organizace, ředitel příspěvkové organizace, pravomoci a povinnosti statutárních orgánů, personální řízení příspěvkové organizace, ekonomická stránka organizace, marketing organizace (komunikace externí a interní).
 • 5. Finanční řízení příspěvkových organizací.
 • Finanční hospodaření příspěvkové organizace: finanční vztahy stanovené zřizovatelem, majetek příspěvkové organizace, výsledek hospodaření, kontrola hospodaření v příspěvkové organizaci. Zdroje financování příspěvkových organizací: veřejné a neveřejné (příjmy z vedlejší činnosti, dary a fundraising. Vyúčtování dotací a žádosti o finanční podporu. Zákon o finanční kontrole.
 • 6. Hlavní činnosti příspěvkových organizací
 • Charakteristika vybraných odvětvích, ve kterých vznikají příspěvkové organizace: školství, věda a výzkum, zdravotnictví. Vymezení činností podle příslušných zákonů.
Teaching methods
lectures, semester work
Assessment methods
Assessment methods: Semester work (30% of evaluation), active participation in tutorials (20% of evaluation), written exam (50% of evaluation). The overall evaluation of the student is given by the sum of the obtained points. The minimum success rate is 60% of their total number.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKRPO