PEMBKSOF Corporate social responsibility, non-profit sector and public administration

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Pavel Adámek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Timetable
Thu 2. 3. 15:35–17:10 D117, Thu 23. 3. 15:35–17:10 D117, Thu 20. 4. 15:35–17:10 D117
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && PROGRAM ( B_MSS )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Charakteristika a vymezení společenské odpovědnosti podnikání Definice termínů společenské odpovědnosti firem (CSR). Tři pilíře konceptu (environmentální, sociální, ekonomický). Historická retrospektiva konceptu CSR. Teorie a přístupy rozvíjející společensky odpovědné chování firem.
 • 2. Společenská odpovědnost firem v České republice Vývoj odpovědného podnikání v ČR. Organizace podporující koncept CSR. Odlišnosti v odpovědných přístupech v neziskovém sektoru a veřejné správě. Role orgánů veřejné správy, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších zúčastněných stran. Charakteristika zájmových skupin a jejich interakce na aktivity CSR. Národní akční plán CSR.
 • 3. Sociální pilíř společenské odpovědnosti Aktivity firem a organizací v oblasti sociálního pilíře. Interní a externí sociální oblast. Sociálně orientované podnikání. Legislativní vymezení. Charakteristika standardů uplatňovaných v sociálním pilíři. Zapojení a spolupráce se stakeholdery. Příklady aktivit, projektů, případové studie.
 • 4. Standardy společenské odpovědnosti Klasifikace standardů, iniciativ a certifikací souvisejících se společenskou odpovědností. Komparace mezinárodních standardů. Systém oceňování organizací za společenskou odpovědnost. Implementace a využívání mezinárodních a tuzemských standardů v CSR. Případové studie.
 • 5. Formy spolupráce firem a neziskových organizací Vymezení úlohy neziskových organizací a jejich přístupu ke společensky odpovědným aktivitám. Formy spolupráce neziskových organizací a firem. Společenská odpovědnost neziskových organizací v praxi. Identifikace přínosů ze vzájemné spolupráce.
 • 6. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy Implementace společenské odpovědnosti do veřejné správy (Závazek k udržitelnosti). Základní odpovědné přístupy a aktivity organizací veřejné správy. CSR ve veřejné správě v rámci Národní politiky kvality. Příklady dobré praxe.
 • 7. Reportování společensky odpovědné organizace Vývoj v přístupech tvorby CSR, ESG a udržitelného reportování. Standardy CSR zpráv: AA 1000 AccountAbility/Assurance, SA 8000, Global Reporting Initiative. Obsah, struktura, postup zpracování reportu. Odpovědný reporting v ČR.
 • 8. Filantropie Spolupráce komerčního a neziskového sektoru. Zaměstnanci a firmou iniciována firemní filantropie. Cause Related Marketing. Vymezení sponzoringu a daru. Dobrovolnictví, donátorství, nadace, nadační fondy a firemní filantropie.
Literature
  required literature
 • ADÁMEK, P. Percepce společenské odpovědnosti podnikání v České republice. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-894-0. info
 • KUNZ., V. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3983-0. info
 • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. info
  recommended literature
 • BLOWFIELD, M. and A. MURRAY. Corporate Responsibility. United Kingdom: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-967832-7. info
 • KAŠPAROVÁ, K. a V. KUNZ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4480-3. info
 • KULDOVÁ, L. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem - Strategická CSR. NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-408-5. info
 • PAVLÍK, M. a M. BĚLČÍK a kol. Společenská odpovědnost organizace: CSR v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3157-5. info
Assessment methods (in Czech)
Hodnotící metody: bodovaná semestrální práce (20 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), zápočtový test (60 % hodnocení). Celkové hodnocení studenta je dáno součtem získaných bodů. Minimální hranice úspěšnosti je 60 % z jejich celkového počtu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: Tutoriál 4x3h., 4 h. konzultace.
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/PEMBKSOF