PEMBPPEP Law in Economic Practice

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Michael Münster (lecturer)
Mgr. Danuta Duda, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Thu 16:25–18:00 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPPEP/01: Wed 11:25–12:10 A501, D. Duda
PEMBPPEP/02: Wed 12:15–13:00 A501, D. Duda
PEMBPPEP/03: Tue 8:05–8:50 A206, D. Duda
PEMBPPEP/04: Tue 10:35–11:20 A206, D. Duda
PEMBPPEP/05: Tue 11:25–12:10 A206, D. Duda
PEMBPPEP/06: Thu 13:55–14:40 A501, M. Münster
PEMBPPEP/07: Thu 14:45–15:30 A501, M. Münster
PEMBPPEP/08: Thu 15:35–16:20 B208, M. Münster
PEMBPPEP/09: Thu 8:05–8:50 A217, M. Münster
PEMBPPEP/10: Thu 8:55–9:40 A217, M. Münster
PEMBPPEP/11: Thu 18:05–18:50 VS, M. Münster
PEMBPPEP/12: Tue 12:15–13:00 A211, D. Duda
PEMBPPEP/13: Mon 25. 9. Mon 13:05–13:50 D003, T. Gongol
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 525 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 468/525, only registered: 0/525
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základního přehledu o právních aspektech podnikání a schopnost jejich aplikace v konkrétních situacích v praxi. Student získá přehled o právním pořádku České republiky, jeho ústavních a veřejnoprávních aspektech a zejména také právní základ podnikatelských aktivit od založení společnosti, navazování obchodněprávních vztahů, řešení sporů až po zrušení své podnikatelské činnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- definovat základní právní instituty veřejného a soukromého práva
- popsat postup při zakládání a rušení obchodních korporací
- vybrat vhodnou formu svých podnikatelských aktivit
- určit základní náležitostí vybraných smluvních typů
- srovnat jednotlivé formy podnikatelských subjektů v jejich klíčových znacích;
- aplikovat právní ustanovení na konkrétní případové studie;
- vybrat vhodnou formu řešení sporů v podnikatelských vztazích
- vyhnout se nekalosoutěžním praktikám při realizaci vlastního podnikání;
- posoudit dopady svých aktivit v oblasti ochrany osobních údajů;
Syllabus (in Czech)
 • 1. Právní pořádek České republiky
  Pojem práva, prameny práva, právní norma, právní vztahy, systém práva, ústavní pořádek.
  2. Veřejnoprávní aspekty podnikání
  Regulace podnikání v České republice, podmínky podnikatelské činnosti podle živnostenského zákona.
  3. Základní pojmy podnikání v soukromém právu
  Zásady soukromého práva, fyzické osoby, právnické osoby, právní jednání, podnikání, podnikatel, obchodní firma, sídlo, závod, prokura.
  4. Obchodní korporace
  Založení a vznik obchodní korporace, zrušení a zánik obchodní korporace, druhy obchodních korporací.
  5. Závazkové právo
  Smluvní závazkové právo (obecná ustanovení smluvního práva, vznik, změna, zajištění a zánik závazků, typické smlouvy používané v obchodě (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu)), ochrana spotřebitele (spotřebitel, spotřebitelské smlouvy, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)), závazky z deliktů (odpovědnost za škodu).
  6. Zneužití a omezení soutěže
  Nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže.
  7. Řešení sporů
  Soudní řízení, rozhodčí řízení, výkon rozhodnutí (exekuce), insolvence.
  8. Další vybrané právní instituty
  Ochrana osobních údajů, zadávání veřejných zakázek, trestní odpovědnost právnických osob.
Literature
  required literature
 • RICHTER, J., DUDA, D., MÜNSTER, M., ČERNÝ, M., a T. GONGOL, 2018. Právo v ekonomické praxi. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-326-0
  recommended literature
 • GONGOL, T. a M. MÜNSTER. Obchodní právo. Po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-997-8. info
 • GONGOL, T. Řešení sporů z obchodních vztahů. SU OPF Karviná, 2010. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava na přednáškách, řešení případových studií na seminářích
Assessment methods (in Czech)
psaná forma průběžného testu z teorie (40%), písemná zkouška - první část tvoří teorie, druhou část řešení případové studie (60%)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBPPEP