OPFNKDIP Master Thesis

School of Business Administration in Karvina
Summer 2013
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Jednotliví Garanti Studijních Oborů Su Opf
School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Andrea Valentíny
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům formou seminární výuky odbornou podporu při vypracovávání diplomové práce. Předmět je založen na osobních konzultacích posluchačů s vedoucím práce. V jejich rámci se posluchači seznamují s formálními náležitostmi pro psaní odborných kvalifikačních textů, současným stavem řešené problematiky a v neposlední řadě i výzkumnými metodami nezbytných pro vypracování práce. Předmět je orientován také na formulaci cílů diplomové práce a výběr vhodných informačních zdrojů. Studenti se dále seznamují se zásadami citační etiky a realizací a vyhodnocováním empirických šetření. Student bude následně schopen aplikovat nabyté kompetence při psaní odborného textu a formulovat závěry a doporučení plynoucích z provedeného výzkumu. Vlastní zadání diplomové práce a realizaci semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotliví vedoucí práce SU OPF. Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce odevzdat nejpozději do 30.3. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Struktura diplomové práce Úvod 1. Část teoretická 2. Část praktická 3. Porovnání zjistěných skutečností s teoretickými poznatky Závěr
Syllabus (in Czech)
  • Obsahovou stránkou semináře je seznámit posluchače s formou zadání a technologií vypracování diplomové práce v návaznosti na sběr a studium odborné literatury. Vlastní zadání diplomových prací a semináře, včetně konzultací ke konkrétním pracím provádějí jednotlivé katedry OPF.
    Volba tématu diplomové práce je nejpozději do 31.1. zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia a podklady pro zadání diplomové práce odevzdat nejpozději do 30.3. letního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Zodpovídají jednotlivé katedry.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž260
Zápočet30
Summary290
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2013, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2013/OPFNKDIP