EVSNKMAB Macroeconomics

School of Business Administration in Karvina
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (lecturer)
Dr. Ing. Ingrid Majerová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Makroekonomie rozvíjí znalosti, jež studenti navazujících magisterských studijních programů získali při studiu předmětů, v jejichž rámci byly přednášeny základy obecné ekonomie v bakalářské formě studia. V rámci výuky studenti získají teoreticko-metodologické poznatky z oblasti tvorby a uplatňování rovnovážných makroekonomických modelů v podmínkách uzavřené a následně otevřené ekonomiky, zaměří svou pozornost na problematiku inflace a trhu práce a dále také na oblast problematiky dlouhodobého ekonomického růstu. Ve svém souhrnu tak předmět rozvíjí znalosti získané v základním kurzu makroekonomie, a to na vyšší úrovni se širokým využitím formalizovaných zápisů složitých makroekonomických souvislostí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Jednoduchý keynesiánský model a jeho využití v analýze třísektorové a čtyřsektorové ekonomiky
  2. Model IS-LM
  3. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM
  4. Model IS-ELM, hospodářská politika v modelu IS-ELM
  5. Makroekonomie otevřené ekonomiky
  6. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM-BP
  7. Platební bilance
  8. Model AD-AS a jeho dynamizace, fiskální a monetární politika v modelu AD-AS
  9. Teorie racionálních očekávání
  10. Inflace a nezaměstnanost a jejich vzájemný vztah
  11. Hospodářský cyklus a teorie konjunktury
  12. Měnový kurz, teorie optimální měnové oblasti, její vývoj a možnosti její praktické aplikace
  13. Ekonomický růst
  1. Využití modelu při určení rovnovážného produktu. Vliv vládních spotřebních výdajů za zboží a služby, daní, transferových plateb a čistého exportu na úroveň produktu v ekonomice.
  2. Rovnováha na trhu statků křivka IS a její formalizace. Trh finančních aktiv, poptávka po reálných peněžních zůstatcích a její determinanty, rovnováha na trhu aktiv, formalizace křivky LM. Současná rovnováha na trhu statků a na trhu aktiv, model IS-LM.

  3. Účinnost fiskální politiky a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM. Kritéria volby fiskální politiky a monetární politiky a jejich kombinace.

  4. Nedostatky modelu IS-LM východiska konstrukce modelu IS-ELM. Vliv změn v očekávané míře inflace na úroveň důchodu v ekonomice. Hospodářsko-politické implikace modelu IS-ELM.
  5. Rovnovážná úroveň produktu v otevřené ekonomice, bilance zboží a služeb běžný účet, čisté vývozy a jejich determinanty, determinanty dovozu a vývozu, vliv změny měnového kurzu na tuzemské dovozy a vývozy, autonomní vývozy, funkce dovozu, autonomní dovozy, dovozy závislé na tuzemském důchodu, mezní sklon k dovozu. Model IS-LM-BP a rovnovážný produkt.
  6. Účinnost fiskální a monetární politiky prizmatem modelu IS-LM-BP v podmínkách dokonalé mobility kapitálu a v systému pevných a pružných měnových kurzů.
  7. Platební bilance, její kategorie. Mezinárodní tok zboží služeb a kapitálu a domácí ekonomika. Vyrovnávaní bilance na běžném účtu a platební bilanci jako celku. Vyrovnávací mechanismy v platební bilanci.
  8. Agregátní poptávka a její struktura, odvození křivky agregátní poptávky v uzavřené ekonomice z modelu IS-LM při různých cenových hladinách, charakteristika křivky agregátní poptávky a její formalizace. Vliv fiskální a monetární politiky na křivku agregátní poptávky a agregátní nabídky. Dynamizace modelu AD-AS. Fiskální a monetární politika za předpokladu dynamické křivky agregátní poptávky a agregátní nabídky.
  9. Teoretický pohled na problematiku očekávání. Nová klasická makroekonomie versus racionální očekávání v keynesovské ekonomii. Účinky očekávané a neočekávané hospodářské politiky v modelu nových klasických makroekonomů a neklasickém modelu racionálních očekávání.

  10. Phillipsova křivka v keynesiánském a friedmanovském pojetí. Lucasova verze Phillipsovy křivky a její pojetí novou klasickou makroekonomií. Philipsova křivka a koncepce NAIRU.
  11. Elementární kategorie teorií hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus v pojetí monetaristů nové klasické makroekonomie. Teorie reálného hospodářského cyklu. Politické šoky a teorie politického hospodářského cyklu. Keynesovsky orientované teorie hospodářského cyklu a kritika keynesovské spotřební funkce. Hospodářský cyklus v neklasické teorii racionálních očekávaní. Konjunkturní analýza a základní konjunkturní indikátory.
  12. Determinace devizového kurzu v krátkém a dlouhém období. Teorie optimální měnové oblasti. Možnosti praktické aplikace
Literature
  required literature
 • ŠEVELA, M. Makroekonomie II. Středně pokročilý kurz. Brno: Mendelova univerzita, 2012. ISBN 978-80-7375-609-3. info
 • CAHLÍK, T., HLAVÁČEK, M., SEIDLER, J. Makroekonomie. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1906-4. info
 • SOUKUP, J. A KOL. Makroekonomie: moderní přístup. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-219-2. info
 • HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7179-861-3. info
 • MACH, M. Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-18-9. info
  recommended literature
 • WAWROSZ, P., HEISSLER, H., MACH, P. Reálie v makroekonomii: odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-848-0. info
 • JONES, CH. I. Macroeconomics. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-93423-6. info
 • HALL, R. E., PAPELL, D. H. Macroeconomics: Economic Growth, Fluctuations And Policy. New York: W. W. Norton & Company, 2011. ISBN 978-0-393-97515-4. info
 • MANSOOR, M. Makroekonomie v praxi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-560-1. info
 • ROZMAHEL, P. Macroeconomics. Brno: Mendelova univerzita, 2004. ISBN 80-7157-817-7. info
 • MACH, M. Makroekonomie. Pokročilejší analýza III. část. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-22-7. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Grade
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=67
ActivityDifficulty [h]
Konzultace4
Ostatní studijní zátěž130
Přednáška8
Zkouška40
Summary182
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2017/EVSNKMAB