FIUBKFAN Financial Analysis

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Fri 13. 3. 9:45–11:20 A318, Fri 3. 4. 9:45–11:20 A318, Fri 15. 5. 9:45–11:20 A318
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course acquaints students with the basic theoretical pieces of knowledge of financial analysis. The course objective is to acquaint the students with problems of evaluation of firm's financial situation not only level one firm and so in dependences on position of firm in relevant branch. The course elucidates position of financial analysis in framework of financial management of firm.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Finanční analýza
  2. Nástroje finanční analýzy
  3. Informační zdroje finanční analýzy
  4. Cash flow - I.
  5. Cash flow - II.
  6. Analýza rentability
  7. Další ukazatelé poměrové analýzy
  8. Hodnocení a srovnávání ukazatelů
  9. Souhrnné indexy hodnocení
  10. Bankrotní modely
  11. Případová studie - I.
  12. Případová studie - II.
  13. Případová studie - III.
  1. Finanční analýza
  Hodnocení finanční situace firmy. Finanční informace o podniku. Postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy.
  2. Nástroje finanční analýzy
  Finančně účetní informace. Metodika finanční analýzy. Finanční výkazy. Horizontální a vertikální analýza rozvahy - hodnocení jednotlivých rozvahových položek.
  3. Informační zdroje finanční analýzy
  Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát. Hodnocení vlivu změn jednotlivých položek finančních výkazů na další metody finanční analýzy.
  4. Cash flow - I.
  Charakteristika cash flow, cash flow ve vztahu k rozpočtování příjmů a výdajů, cash flow při hodnocení investičního záměru.
  5. Cash flow - II.
  Horizontální analýza výkazu cash flow a jeho vztah k dalším metodám finanční analýzy.
  6. Analýza rentability
  Konstrukce poměrových ukazatelů rentability . Jejich postavení v rámci hodnocení finanční situace firmy. Hodnocení jednotlivých ukazatelů rentability a jejich návaznost na analýzu rizika
  7. Další ukazatele poměrové analýzy
  Ukazatele likvidity, aktivity, zadluženosti a jejich praktická aplikace. Vliv těchto poměrových ukazatelů na řízení finanční situace firmy, jejich vzájemná provázanost a provázanost s poměrovými ukazateli rentability, zejména při interperetaci napočítaných hodnot.
  8. Hodnocení a srovnání jednotlivých ukazatelů
  Srovnání ukazatelů v čase, s obdobnými firmami, s údaji za odvětví, s plánem, s expertními odhady. Využití různých metod hodnocení vypočítaných ukazatelů.
  9. Souhrnné indexy hodnocení
  Indexy hodnocení jednotlivých společností - využití jednočíselných charakteristik při hodnocení finančního zdraví firmy. Bonitní modely.
  10. Bankovní modely
  Bankrotní modely - predikce finanční tísně. Možnosti využití těchto modelů při finanční analýze v podmínkách České republiky.
  11. Případová studie - I.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  12. Případová studie - II.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  13. Případová studie - III.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
Literature
  required literature
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1386-1. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8. info
 • GRÜNWALD, R., TERMER, T., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování. Praha: VŠE, 1999. info
  recommended literature
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z. S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. info
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví I. Praha: Polygon, 1998. info
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví II. Praha: Polygon, 1998. info
Teaching methods
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/FIUBKFAN