FIUBPDVP Taxes in business

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Daně a daňová soustava ČR
  Charakteristika veřejného rozpočtu, úvěrové a neúvěrové příjmy. Funkce a klasifikace daní. Vymezení daně a současná právní úprava v České republice.
  2. Systémy sociálního zabezpečení
  Důvody zařazení sociálního zabezpečení do daňových systémů států, výnos z těchto příspěvků. Systém zdravotního pojištění, jeho charakteristika a význam. Provázanost se zdaněním příjmů fyzických osob.
  3. Zdanění příjmů z podnikání fyzických osob
  Zahájení podnikání a registrace k odvodovým povinnostem. Poplatníci daně a metodika výpočtu daně z příjmů. Progresivní forma zdaněni versus lineární sazba daně, rovná daň. Příjmy z nájmů a ostatní příjmy. Charakteristika příjmů a praktická realizace.
  4. Konstrukční prvky daně z příjmů FO, základ a sazba daně
  Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, slevy na dani. Daňové zatížení podnikatelských subjektů.
  Zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje, pohledávky, rezervy. Odpisová politika státu. Příjmy z kapitálového majetku. Osvobození od daně z příjmů, daňová ztráta. Skutečně zdanitelné výdaje a zásady uplatňování výdajů procentem. Obchodní majetek firmy a formy jeho pořízení. Nájem dlouhodobého majetku z pohledu zdanění. Motorové vozidlo v podnikání. Silniční daň.
  5. Rodinné podnikání.
  Princip a způsoby rozdělování příjmů a výdajů z podnikání na spolupracující osoby. Rodinný závod. Varianty řešení a optimalizace daňového zatížení
  6. Závislá činnost
  Metodika výpočtu záloh, roční zúčtování záloh, daňové a pojistné režimy, explikace systému uplatňování nezdanitelných částí základu daně a slev na dani. Cena práce. Minimální mzda. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  7. Daňové přiznání podnikatele
  Uzávěrkové operace a sestavení daňového přiznání podnikatele. Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění.
  8. Zdanění příjmů právnických osob
  Úprava základu daně a stanovení daně. Odčitatelné položky, dary a slevy na dani, jejich charakteristika, význam a praktické využití. Odlišná pravidla zdanění fyzických a právnických osob.
Literature
  required literature
 • JANOUŠKOVÁ, Jana and Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Daně v podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  recommended literature
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • Zákon o daních z příjmů v aktuálním znění. info
 • JAMES, S. a CH. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice. London: Fiscal publications, 2016. ISBN 978-1906201-32-6. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/FIUBPDVP