OPFBPPRX Specialised Praktice

School of Business Administration in Karvina
Summer 2020
Extent and Intensity
0/480/0. 18 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (seminar tutor)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Andrea Valentíny
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností, aplikace teoretických poznatků v praxi za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a získání podkladů pro zpracování bakalářské práce v přímé vazbě na studijní program. Odborná praxe v rozsahu alespoň 12 týdnů a minimálně 480 hodin je realizována u společností buď na základě individuálního výběru studentů, nebo probíhá u subjektů, které požádaly OPF o odborné praxe, navrhly témata bakalářských prací nebo na základě jednání OPF. Vždy je při výběru zohledňováno téma bakalářské práce. Téma práce a odborná praxe spolu musí korespondovat, za což odpovídá garant studijního programu. Administrace odborné praxe probíhá v rámci webového portálu "Tematikon-Praktikon". Díky tomuto nástroji může garant studijního programu efektivně hlídat soulad náplně odborné praxe s profilem absolventa studijního programu. Praxe je uzavřena "Hodnocením o odborné praxi", na základě níž student získá zápočet.
Syllabus

Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 480 HOD/SEM.
Teacher's information
The condition of obtaining the credit is to submit the practical training assessment to the registry office of the SU SBA. Practical training is implemented based on the concluded "Practical Training Agreement ". The administration of professional training takes place on the web-portal "Tematikon-Praktikon".
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2020/OPFBPPRX