FIUNKNPT Monetary Theory and Monetary Policy

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 24 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/24, only registered: 0/24
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Peníze
 • Definice peněz. Historický vývoj peněz a peněžního oběhu. Emise a oběh peněz v současnosti. Měnové agregáty. Měnová báze. Měnový přehled. Úvěrové agregáty. Exogenita, endogenita, neutralita a superneutralita peněz.
 • 2. Poptávka a nabídka na trhu peněz, cena peněz
 • Teoretická a empirická definice poptávky po penězích. Hlavní teoretické přístupy k poptávce po penězích –tradiční a moderní neoklasické teorie, tradiční a moderní keynesiánské teorie. Teoretická a empirická definice nabídky peněz. Mikroekonomická a makroekonomická analýza nabídky peněz. Zjednodušená bilance centrálních a komerčních bank. Depozitní a peněžní multiplikátor. Činitele ovlivňující nabídku peněz. Cena peněz. Teorie úrokových sazeb.
 • 3. Podstata měnové politiky
 • Podstata a konečné cíle měnové politiky. Transmisní mechanismy. Měnová kritéria a indikátory měnové politiky. Časová zpoždění v měnové politice. Nástroje měnové politiky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Hodnocení účinnosti měnové politiky.
 • 4. Měnová politika z pohledu teoretických modelů
 • Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM. Rovnováha a nerovnováha v modelu IS-LM. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM. Měnový a úrokový transmisní mechanismus v modelu IS-LM. Charakteristika a předpoklady modelu IS-LM-BP. Účinnost měnové politiky v modelu IS-LM-BP z hlediska mobility kapitálu a systému devizových kurzů.
 • 5. Teoretické zázemí koncipování měnové unie
 • Teorie optimálních měnových oblastí. Asymetrické hospodářské šoky a symetrické hospodářské šoky s asymetrickými dopady z hlediska měnové unie. Kritéria optimální měnové oblasti. Analýza nákladů a přínosů spojených s členstvím v měnové unii.
 • 6. Měnová politika v České republice
 • Historický vývoj měnové politiky na území České republiky. Měnová odluka. Vymezení cílů, nástrojů a kritérií měnové politiky ČNB. Aktuální měnová politika ČNB.
 • 7. Měnová politika v rámci evropského integračního procesu
 • Historie měnové integrace v Evropě. Konvergenční kritéria a jejich plnění. Zavedení jednotné měny euro. Eurozóna a nutnost jednotné měnové politiky. Postavení a úloha ECB. Cíle, nástroje a kritéria měnové politiky ECB. Aktuální měnová politika ECB. Měnová politika ČNB z hlediska vstupu do EU a problematika přijetí eura.
Literature
  required literature
 • SZKORUPOVÁ, Zuzana. Peněžní teorie a měnová politika: distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. info
 • REVENDA, Z., M. MANDEL, J. KODERA, P. MUSÍLEK a P. DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-240-6. info
  not specified
 • POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9. info
 • REVENDA, Z., 2015. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-230-7.
Teaching methods (in Czech)
40 % průběžné aktivity (seminární práce, průběžný test), 60 % závěrečná zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/FIUNKNPT