INMNARAE Decision Analysis for Managers

School of Business Administration in Karvina
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lucie Heczková (assistant)
Guaranteed by
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Thu 9:45–11:20 A412
 • Timetable of Seminar Groups:
INMNARAE/01: Thu 11:25–12:10 A412, D. Bartl
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 5 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/5, only registered: 0/5
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vícekriteriálnost jako podstatný rys rozhodování
  Úvod do vícekriteriálního rozhodování. Proces rozhodování. Informace v rozhodování. Teoretický a reálný rozhodovatel. Základní prvky vícekriteriálního rozhodování. Kritéria - stanovení cílů a kritérií, váhy kritérií, metody stanovení variant
  a důsledků variant.
  2. Metody modelování preferencí mezi variantami a kritérii
  Relace. Škály. "Optimální" řešení - nedominované řešení. Vlastnosti kompromisních variant. Klasifikace úloh vícekriteriálního rozhodování.
  3. Metody s nominální, ordinální a kardinální informací o kritériích
  Klasifikace metod podle informací o kritériích. Metoda stejné důležitosti. Metoda aspirační úrovně. Lexikografická metoda. Metody skalarizace ordinální informace o kritériích. Metoda pořadí a bodovací metoda. Metody párového porovnání. Metoda Fullerova trojúhelníků. Standardizace a normalizace. Metody založené na funkci užitku. Metody založené na párovém porovnání variant. Metody vzdálenosti. Saatyho metoda párového porovnání. Metoda nejmenších čtverců stanovení vah. Metoda logaritmických nejmenších čtverců stanovení vah.
  4. Analytický hierarchický proces a analytický síťový proces
  Hierarchie. Formální přístup k hierarchii. Priority. Základní stupnice. Stanovení vah z matice párových porovnání. Vlastní čísla a vlastní vektory reciprokých matic. Konzistence matice párových porovnání. Syntéza. Systém se zpětnými vazbami.
  5. Metody založené na prazích citlivosti
  Relace a prahy citlivost. Metoda AGREPREF. Metody typu ELECTRE. Metody typu PROMETHEE.
  6. Vícekriteriální rozhodování za rizika, nejistoty a neurčitosti
  Objektivní a subjektivní pravděpodobnost. Funkce užitku za rizika. Metody hodnocení variant za rizika při jediném kritériu a při více kritériích. Analytický hierarchický proces ve vícekriteriálním hodnocení variant za rizika. Metody hodnocení variant za nejistoty při jediném kritériu a při více kritériích.
  7. Skupinové rozhodování
  Úvod do skupinového rozhodování. Metody společenského výběru. Metody konfliktních situací. Agregace dílčích hodnocení.
Literature
  recommended literature
 • BROŽOVÁ, H., M. HOUŠKA a T. ŠUBRT. Modely pro vícekriteriální rozhodování. Praha: ČZU, 2014. ISBN 978-80-213-1019-3. info
 • RAMÍK, J. a R. PERZINA. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Karviná: SU OPF, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. info
 • BROŽOVÁ, H. Rozhodovací modely. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-213-1390-0. info
 • FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6. info
 • WISNIEWSKI, M. Kvantitativní metody pro manažéry. Praha: Grada, 1999. ISBN 0-273-62404-0. info
 • FIALA, P. Skupinové rozhodování. VŠE v Praze, Praha, 1997. info
 • FIALA, P., J. JABLONSKÝ a M. MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování. Praha: VŠE, 1994. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2021/INMNARAE