MARBEMAR Marketing

School of Business Administration in Karvina
Winter 2012
Extent and Intensity
0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.
Department of Business Economics and Management – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl předmětu: Předmět Marketing je v tomto případě chápán jako "základy marketingu", tedy jako seznámení se základními pojmy a vztahy této vědní disciplíny a zároveň jako vstupní brána ke všem dalším marketingovým předmětům, které jsou zařazeny do modulu bakalářských strukturovaných studijních programů a které na znalosti předmětu Marketing navazují. Cílem předmětu tedy je, aby se studenti po zvládnutí učební látky předmětu uměli orientovat v běžné podnikatelské činnosti firem a ostatních organizací očima marketingového pracovníka nebo manažera, aby získali základní znalosti a vědomosti z oblasti marketingu v podobě znalosti nejdůležitějších pojmů a definic, pochopení vztahů a souvislostí a aby byli schopni řešit základní marketingové problémy, které souvisí s uspokojováním potřeb zákazníků a naplňováním podnikatelských cílů firmy.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podstata, pojetí a funkce marketingu
  2. Řízení (management) marketingové činnosti
  3. Analýza marketingového prostředí
  4. Marketingový informační systém a marketingový výzkum
  5. Spotřebitelské trhy a kupní chování spotřebitele
  6. Analýza trhů obchodních organizací. Analýza odvětví a konkurence
  7. Identifikace tržních segmentů, volba cílových trhů
  8. Produkt a produktová politika
  9. Výběr a řízení marketingových distribučních cest a logistika trhu
  10. Cena, tvorba cenových strategií a programů
  11. Komunikační mix
  12. Mezinárodní marketing a marketing služeb
  13. Marketing malých a středních firem
  1. Definice marketingu. Obsah a význam. Historie a fáze vývoje. Základní úkoly, funkce, marketingové nástroje - marketingový mix. Podnikatelské koncepce. Současné výzvy pro další rozvoj marketingu.
  2. Trh, jeho pojetí a funkce z hlediska marketingu. Analýza prostředí - situační analýza. Strategické marketingové plánování. Analýza podnikatelského portfolia. Implementace a realizace marketingových rozhodnutí. Kontrolní mechanizmy a procesy.
  3. Marketingové prostředí jako výchozí faktor marketingových rozhodnutí. Analýza trendů současného prostředí. Makroprostředí a jeho faktory. Mikroprostředí - základní prvky. SWOT analýza jako základní nástroj hodnocení prvků marketingového prostředí. Analýza spotřebitelů a konkurence.
  4. Význam informací pro marketingové rozhodování. Marketingový informační systém - pojem, základní funkce. Marketingový výzkum - pojem, základní typy. Způsoby, formy a metody realizace. Některé typické marketingové studie a příklady marketingových výzkumu.
  5. Pojem spotřebitelský trh. Model chování spotřebitele. Rozbor faktorů ovlivňujících chování spotřebitele. Proces rozhodování při nákupu. Druhy chování spotřebitelů. Typy kupních rozhodovacích procesů. Přijímaní nových výrobků.
  6. Pojem obchodní, institucionální a vládní trh. Typy kupních situací. Účastníci obchodního kupního procesu. Vlivy působící na odběratele. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. Analýza odvětví a konkurence.
  7. Segmentace trhů - pojem, hledání cílových skupin. Hlavní kritéria segmentace spotřebitelských a obchodních trhů. Hodnocení tržních segmentů. Odlišování tržní nabídky a její umisťování. Tvorba marketingových strategií firem na trzích.
  8. Pojem a různé pojetí produktu. Klasifikace. Rozhodování o výrobcích a výrobkový mix podniku. Podnikatelské hodnocení a vývoj nových výrobků, inovace. Životní cyklus produktu. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu.
  9. Marketingové distribuční cesty, úrovně a funkce. Distribuce spotřebních předmětů a výrobních prostředků. Organizace, cíle a výběr marketingových distribučních cest. Maloobchod a velkoobchod. Logistika trhu. Fyzická distribuce.
  10. Pojem a podstata ceny. Rozhodování o cenách - faktory, které ho ovlivňují. Procedura tvorby ceny. Přizpůsobení ceny a cenové změny. Cenová strategie a jejích uplatnění.
  11. Význam a podstata marketingové komunikace, komunikační proces. Základní formy komunikace a tvorba efektivní marketingové komunikace. Reklama - pojem, druhy, cíle, rozhodování o médiích a rozpočtu. Podpora prodeje - pojem, vlastnosti, formy. Public relations - podstata, vývoj, činnosti a nástroje. Osobní prodej - úkoly, řízení prodejních sil. Přímý marketing - pojem, druhy, hlavní distribuční cesty.
  12. Základní specifika a způsoby realizace mezinárodního marketingu. Mezinárodní marketingové prostředí. Vytváření a uplatňování mezinárodních marketingových strategií. Podstata a charakteristika služeb. Členění a vlastnos
Literature
  required literature
 • KOTLER, P. a KOL. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. info
 • Kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0587-8. info
 • HECZKOVÁ, M. Marketing. Karviná SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-239-4. info
  recommended literature
 • PALMER, A. Introduction to Marketing. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-955744-8. info
 • HECZKOVÁ, M. Marketing malých a středních firem. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-356-0. info
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Victoria Publishing, 2004. ISBN 80-247-0513-3. info
 • KOTLER, P. Marketing od A do Z. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-082-1. info
Teaching methods
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž64
Přednáška6
Zkouška40
Summary116
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014.
 • Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2012/MARBEMAR