FIUBKZMA Property Taxation

School of Business Administration in Karvina
Winter 2018
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Přímé daně majetkového typu
  Teorie a vývoj zdanění majetku. Druhy a vlastnosti majetkových daní. Postavení majetkových daní v rámci daňové soustavy a jejich význam.
  2. Daň silniční
  Determinace základních pojmů. Základ daně. Sazby daně, snížení daně. Osvobození od daně. Správa a placení daně silniční. Praktická aplikace daně silniční, stanovení záloh a výpočet daně. Daňové přiznání.
  3. Daňové souvislosti používání vozidel v podnikání
  Daňově uznatelné výdaje. Paušální výdaje na dopravu. Používání vozidel zaměstnancem.
  4. Bezúplatná plnění
  Majetkový prospěch. Bezúplatný příjem. Osvobození od daně. Zdanění bezúplatných příjmů fyzickou a právnickou osobou.
  5. Zdanění darů a dědictví
  Geneze zdanění darů a dědictví. Přístupy ke zdanění. Daně a poplatky vybírané v souvislosti s úmrtím.
  6. Daň z nabytí nemovitých věcí
  Determinace základních pojmů. Základ daně a sazba daně. Osvobození od daně. Správa a placení daně z nabytí nemovitých věcí. Praktické stanovení základu daně a výpočet daně. Vývoj zdanění úplatného převodu majetku.
  7. Zdanění nemovitostí
  Teoretická východiska a vývoj. Principy a přístupy ke zdanění. Význam daně z nemovitostí z hlediska fiskální autonomie obcí.
  8. Daň z nemovitých věcí
  Daň z pozemků. Daň ze staveb. Determinace základních pojmů. Základ daně. Sazby daně, koeficienty a jejich použití. Osvobození od daně. Správa a placení daně z nemovitých věcí. Praktická aplikace daně z nemovitých věcí a výpočet daně.
Literature
  required literature
 • Daňové zákony a související předpisy ? v aktuálním znění. info
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Zdanění majetku. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1. info
  recommended literature
 • Webový portál Finanční správy ČR. info
 • EU. Taxation Trends in the European Union. Edition 2017. Luxembourg: Publications Office of, 2017. ISBN 978-92-79-65721-4. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • JAMES, S. and Ch. NOBES. The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice. 12th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2012. ISBN 978-1906201-19-7. info
 • RADVAN, M. Zdanění majetku v Evropě. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-563-6. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2018/FIUBKZMA