FIUBKNAP Tax Law Application

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
0/16/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
There are no conditions to complete the course and the course can be recorded independently from other courses.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Daňové prostředí a finanční rozhodování podnikatelských subjektů
  Rozdíly ve výpočtu daňového základu u fyzických a právnických osob ve vazbě na účetnictví a daňovou evidenci. Rozdílný pohled na náklady a výnosy a ?cash princip?.
  2. Mechanismus fungování daně z příjmů právnických osob a fyzických osob
  Návaznost na zákon o obchodních korporacích a živnostenský zákon. Volba formy podnikaní v souvislosti s daňovou optimalizací. Obchodní společnosti jako forma podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, specifika tichého společníka a jiné formy společného výkonu podnikání).
  3. Specifické aspekty zdanění kapitálových společností
  Vybrané specifické problémy daně z příjmů právnických osob v návaznosti na účetní výsledek hospodaření a jeho následnou úpravu v souvislosti se základem daně a sestavením daňového přiznání.
  4. Účetní versus daňové odpisy, Účetní a daňové rezervy
  Dlouhodobý majetek, odepisování majetku, daňový a účetní pohled, nájem majetku. Specifika odepisování nehmotného majetku. Determinace rezerv a jejich legislativní ošetření. Daňové rezervy, účetní rezervy, vymezení základních pojmů, význam rezerv z účetního a daňového pohledu.
  5. Investiční pobídky státu
  Investičních pobídky státu, jejich význam v souvislosti s podporou podnikání. Uplatnění investičních výhod při stanovení daně z příjmů fyzických osob a právnických osob.
  6. Cena práce
  Vliv sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Praktická aplikace na vybraných příkladech ? ve vazbě na cenu práce. Pojistné a zaměstnanecké benefity. Minimální mzda. Povinnosti zaměstnavatele v kontextu zaměstnanců. Zdanění příjmů ze závislé činnosti, praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Specifika zdanění studentů. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.).
  7. Zdanění fyzických a právnických osob
  Zpracování komplexních příkladů, uplatnění daňové optimalizace, stanovení základu daně, jeho úprava o nezdanitelné části daně (u fyzických osob) a odčitatelné položky. Výpočet daňové povinnosti a uplatnění slev na dani. Stanovení zálohových plateb na příští zdaňovací období. Praktické aplikace zdanění spolupracující osoby.
  8. Zdanění příjmů ze závislé činnosti a veškeré související aspekty
  Praktická aplikace, metodika výpočtu záloh včetně ročního zúčtování záloh. Provázanost na zákoník práce. Dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce. Pojistné režimy u jednotlivých příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Specifika zdanění studentů. Daňové osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti a funkčních požitků (ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady, apod.).
Literature
  required literature
 • JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ. Aplikace daňového práva. Karviná: SU OPF. (K dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • DVOŘÁKOVÁ, V., M. PITTERLING a H. SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob. Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-538-3. info
 • KOUT, P. Cvičné příklady pro studium předmětu Daně. Institut certifikace účetních, a.s., 20. vyd, 2016. ISBN 978-80-87985-03-8. info
  recommended literature
 • Aktuální legislativní normy k tématu předmětu. info
 • Webový portál Finanční správy ČRInformace. info
 • VANČUROVÁ, A. a kolektiv autorů. Daňový systém ČR, cvičebnice 2017. Praha: 1. VOX, 2017. ISBN 978-80-87480-58-8. info
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným ? prakticky včetně účetnictví a daní. Praha: Anag, 2016. ISBN 978-80-7554-037-9. info
 • HALL, R. E. a A. RABUSHKA. The Flat Tax: Updated Revised Edition. Stanford: Hoover Press, 2007. ISBN 978-0-8179-9311-5. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 16 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/FIUBKNAP