FIUNKFPR Financial Planning and Budgeting

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable of Seminar Groups
FIUNKFPR/01: Fri 24. 9. 8:05–9:40 A318, Fri 22. 10. 8:05–9:40 A318, Fri 26. 11. 8:05–9:40 A318, P. Růčková
FIUNKFPR/02: Fri 1. 10. 9:45–11:20 AULA, Fri 5. 11. 9:45–11:20 AULA, Fri 3. 12. 9:45–11:20 AULA, P. Růčková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 10/100, only registered: 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seznámit posluchače s problematikou finančního plánování, objasnit postavení finančního plánování v rámci finančního řízení firmy. Seznámit posluchače s finančním plánem jako konsistentním dokumentem, který je vyústěním každého podnikatelského záměru. Seznámit s metodami a technikami tvorby finančního plánu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Finanční plán podniku
  Struktura a obsah finančního plánu, cíle a pojetí finančního plánu
  2. Strategické plánování - I.
  Hodnocení ekonomické a finanční situace firmy, hodnocení silných a slabých stránek.
  3. Strategické plánování - II.
  Požadavky a tvorba strategického plánu.
  4. Krátkodobé finanční plánování - I.
  Plánování čistého pracovního kapitálu, zjišťování délky obratového cyklu peněz a odhad výše kapitálových potřeb firmy.
  5. Krátkodobé finanční plánování - II.
  Principy sestavování finančního plánu.
  6. Investiční program firmy
  Příprava investičního programu, hodnocení ekonomické efektivnosti, ekonomická přidaná hodnota, volba investičního programu
  7. Plánová rozvaha
  Metody plánování rozvahových položek, volba finanční struktury v podniku
  8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy
  Způsoby plánování výnosů, stanovování nákladů v relaci k tržbám, plánování výsledku hospodaření a rozdělení zisku
  9. Plánování cash flow
  Plán peněžních toků jako nástroj řízení likvidity, postupy stanovení peněžních toků
  10. Rozpočtování - I.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  11. Rozpočtování - II.
  Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty
  12. Případová studie - I.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu.
  13. Případová studie - II.
  Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu
Literature
  required literature
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8. info
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 80-86929-26-2. info
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8. info
  recommended literature
 • MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80629-32-3. info
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1046-3. info
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3. info
Teaching methods
Skills demonstration
Students' self-study
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž93
Přednáška6
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/FIUNKFPR