• 1.Obecně o agendě Studijní materiály

  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 • 2.Chci vystavit studijní materiál
  1. Vytváření složek ve Studijních materiálech

   Chce-li uživatel vystavit materiálů více, je vhodné nejprve založit složky nebo i podsložky. Založení složky je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknout na ikonu Složka . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnuto „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může novou složku vytvořit jednoduše kliknutím na ikonu Vytvořit novou složku . Při tvorbě složky je nutno vyplnit název složky, např. „Slajdy z přednášek“.

   Pod nabídkou „Více“ je možno nalézt další dvě nepovinné rubriky. První z nich je Zkratka. Ta slouží k internímu označení daného souboru či složky při tvorbě internetové adresy, která na daný soubor či složku odkazuje. Pokud zkratka nebude vyplněna, IS automaticky zkratku vygeneruje. Druhou nepovinnou rubrikou je Popis. Do této rubriky je možno napsat další informace o dané složce, např. pro jaké studijní materiály je daná složka určena. Pomocí volby Vytvořit novou složku je navíc možné vytvářet více složek naráz, a to jednoduše kliknutím na tlačítko Další složka. Po vyplnění jedné či více rubrik a kliknutí na tlačítko Provést se daná složka (či složky) vytvoří v právě otevřené složce Studijních materiálů.

  2. Nahrávání studijních materiálů z počítače

   Soubor (či více souborů) může být do složky studijních materiálů nahrán dvěma základními způsoby.

   Vložení nového souboru je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknutím na ikonu Vložit soubory . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnuto „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může soubory vkládat jednoduše kliknutím na ikonu Vložit soubory . Po kliknutí se otevře dialogové okno s tlačítkem Vyberte soubory. Po kliknutí na toto tlačítko je třeba vybrat jeden či více souborů z uživatelova počítače. Pokud má uživatel zájem dané soubory vložit do studijních materiálů pod jiným názvem, než je má uloženy na svém počítači, je nutno kliknout na ikonu Přejmenovat . Zde je možno vyplnit nepovinné rubriky Název, Jméno souboru a Popis. Pokud není vyplněna rubrika Název, bude daný soubor uložen pod stejným názvem, pod jakým je nahrán z počítače.

   Druhým způsobem, jak nahrávat soubory ze svého počítače do studijních materiálů, je pomocí funkce Drag&Drop. V tomto případě stačí zvolené soubory „přetáhnout“ ze svého počítače do pole právě otevřené složky v okně uživatelova prohlížeče. Tento postup poté sám vyvolá okno aplikace Vložit soubory, kde již budou právě přetažené soubory vybrány. Poté je možné pokračovat stejně jako při prvním způsobu vkládání souborů.

  3. Vkládání velkého množství souborů či stromu materiálů

   Pokud chce uživatel vystavit hodně materiálů nebo celý strom materiálů (např. ze svého webu), je třeba tyto materiály sbalit programem ZIP do jednoho souboru. Vložení souborů ze zabaleného souboru ZIP je možno docílit kliknutím na ikonu v horní nabídce nástrojů nad obsahem právě otevřené složky a zde kliknutím na ikonu Rozbalit ZIP . Pokud má uživatel ve Správci souborů zapnut „Více možností“, uvidí nabídku Přidat rozbalenou a může zabalené soubory vkládat jednoduše kliknutím na ikonu Vložit soubory . Zde stačí kliknout na tlačítko Vyberte soubor a daný ZIP soubor vybrat ze svého počítače. Lze také nastavit celou řadu možností, jakými způsoby daný ZIP soubor rozbalit a vložit do studijních materiálů.

  4. Kopírování studijních materiálů z jiného předmětu

   Studijní materiály lze také naplnit zkopírováním studijních materiálů z jiného předmětu. Pro tuto funkci je třeba přejít do příslušné složky, ze které chceme studijní materiály kopírovat, zde vybrat daný soubor nebo složku (či více souborů a složek) pomocí zatržení check-boxu před názvem daného souboru a poté kliknout na tlačítko v pravém panelu nástrojů. Poté se otevře nové okno, ve kterém je třeba zadat adresu v IS, do které mají být soubory překopírovány. To je možno udělat buď napsáním přesné adresy, nebo vyhledáním příslušné složky pomocí tlačítka Vyhledat. Samotné zkopírování se provede kliknutím na tlačítko Provést. V případě, že chce uživatel kopírovat všechny studijní materiály v daném předmětu, je vhodnější použít příslušnou aplikaci pro kopírování v agendě Učitel. V případě předmětů, kde je žádoucí strom materiálů zcela sdílet, je vhodnější (než kopírování) použít aplikaci pro sdílení (druhý předmět nebude mít vlastní strom materiálů, oba předměty budou mít jeden společný). Tato aplikace je opět dostupná v aplikaci

   Informační systém Učitel (Studijní materiály) Kopírování a sdílení studijních materiálů

 • 3.Změny, mazání a další nástroje pro práci se studijními materiály

  Soubory a složky, se kterými má uživatel právo manipulovat (má právo je plně spravovat), nabízí pro svou změnu, rušení a další práci celou řadu nástrojů. Veškeré tyto nástroje mohou být nalezeny v pravém panelu nástrojů, který se zobrazí po označení příslušného souboru (či více souborů), či po vyvolání nabídky nástrojů kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušný soubor.

  • Kopírovat adresu

   Adresa daného souboru či složky se uživateli nakopíruje do paměti počítače a poté může být vložena klávesovou zkratkou Ctrl+v či kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Vložit.

  • Sdílet

   Vyvolá přehled adres daného souboru či složky ve variantách Adresa v IS (pro autentizované uživatele), Adresa ze světa (pro přístup neuživatele IS – POZOR soubor musí mít správně nastavena přístupová práva, aby šel tomuto uživatel zobrazit), Adresa do Správce, Ze světa do Správce.

  • Upravit společné vlastnosti

   Umožňuje měnit Název, Zkratku a Popis zvoleného souboru či složky.

  • Odebrat

   Vybraný soubor či složka (či více souborů či složek) se přesune do popelnice, kde po čase expiruje. V případě zaškrtnutí checkboxu odstranit místo přesouvání do popelnice dojde k okamžitému smazání bez možnosti obnovy.

  • Přesunout

   Umožňuje přesunout daný soubor či složku na zadanou adresu v IS.

  • Přejmenovat

   Umožňuje změnit Název a Jméno souboru.

  • Nastavit práva

   Umožňuje nastavení práv přístupu k danému souboru či složce. Více o přístupových právech v příslušné kapitole této nápovědy.

  • Nastavit atributy

   Umožňuje nastavit atributy k danému souboru či složce. Více o atributech v následující kapitole této nápovědy.

  • Stáhnout jako ZIP

   Umožňuje stažení souboru či většího počtu souborů v zabaleném souboru typu ZIP. Je možno stáhnout soubory vč. ISem automaticky vytvořených formátů, servisních informací pro IS či je možno vyloučit již přečtené soubory.

  • Sledovat

   Umožňuje sledovat daný soubor či složku a dostávat informace o případných změnách na e-mail. Soubor se také zařadí mezi oblíbené soubory a uživatel k němu bude mít uložen odkaz v aplikaci Správce souborů.

  • Vyhledat podobné soubory

   Přesměruje uživatele do aplikace kontrolující shodu aktuálně vybraného dokumentu s ostatními dokumenty v IS.

  • Změnit pořadí

   Umožňuje změnit pořadí daného souboru ve složce. Pořadí se uvádí jako číslo pozice, na které uživatel chce daný soubor či složku zobrazit.

  • Označit jako přečtené

   Označí soubor jako přečtený i bez jeho otevření.

  Některé systémem vytvořené složky může uživatel měnit jen částečně (lze měnit práva, ale nelze složku např. smazat). Důvodem je prohledávatelný celouniverzitní sklad studijních materiálů, ve kterém je vhodné jednotné členění na učební materiály, zadání úkolů a prací vč. Odevzdáváren.

  Chce-li uživatel vystavené materiály přímo v IS jednoduše aktualizovat (např. pokyny pro studenty), vystaví je v textovém formátu nebo ve formátu HTML. Úprava textu je posléze možná přes ikonu Upravit text .

 • 4.Jaký význam mají atributy složky?

  Po označení složky se v pravém panelu nástrojů zobrazí odkaz Nastavit atributy. Pomocí jednotlivých atributů lze upravit chování složky. IS umožňuje nastavit složce následující atributy:

  • Před jméno vkládaného souboru přidávat příjmení a jméno vkládajícího

   Vhodné pro odevzdávárny – pokud uživatel potřebuje odevzdané materiály zabalit do ZIP a přenést si je tak na svůj počítač k opravování, zpřehlední tato volba, jaký soubor odevzdal který student.

  • Před jméno vkládaného souboru přidávat učo vkládajícího

   Jako předchozí volba.

  • Zapamatovat všechna čtení souborů ve složce a podsložkách

   Použitelné pro vystavené materiály a testy. Agenda Studijní materiály poskytuje k uloženým objektům anonymní přehledovou statistiku přístupů. Pokud však učitel zaškrtne tuto volbu, zveřejňují se mu i časy všech přístupů jednotlivých studentů. Student je o tom, že je takto podrobně sledován (volba je zapnutá), informován – nastavení atributů se vypisuje v záhlaví složky.

  • Uživatelé vidí jen soubory a složky, které smí číst nebo do nichž smí vkládat

   Atribut lze nastavit souboru nebo složce pouze v agendě Studijní materiály. Ve složce s tímto atributem student vidí pouze ty soubory/složky, které má právo číst nebo do nichž smí vkládat. Kromě atributu musí být u složky nastavené přístupové právo číst, které studentovi umožní do složky vstoupit. Atribut využijete, pokud například potřebujete, aby student ve složce viděl pouze soubory/složky, které jsou určené jemu.

  Nastavení atributu se vztahuje i na všechny podsložky. Pokud je jednou atribut zaškrtnut, platí i u všech podsložek. Taktéž se u všech podsložek i vypisuje.

 • 5.Chci hromadně vložit více souborů s automatickým nastavením práva číst jen pro danou osobu
  Postupujte podle návodu:
  • Na lokálním počítači si uživatel vytvoří zadání pro každého studenta (analogicky poznámky k odevzdaným pracím, korekturám textů apod.) a uloží je pod názvem s prefixem „učo-“, kde učo vytvoří omezení práva číst daný soubor nebo složku pro tohoto jediného studenta.
  • Soubory nebo složky uživatel zabalí do ZIP souboru.
  • Při vkládání tohoto souboru nebo složky do Studijních materiálů v IS (Rozbalit ZIP ) zaškrtne uživatel možnost „soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo“, čímž se automaticky při vkládání jednotlivých souborů a složek udělí práva číst pouze studentům s příslušným učo.

 • 6.Mohu vložit více verzí téhož souboru?

  Pokud zavedete do systému soubor (např. ve Wordu s příponou .doc), systém jej po nějaké době převede do holého textu a vytvoří k němu soubor pdf. Pak automaticky přibudou další verze souboru s příponou .txt a .pdf. Pokud chcete sami např. k materiálu v PostScriptu (.ps) vložit tentýž materiál v PDF, je možné využít tzv. expertních nástrojů. Jsou určeny pro pokročilé uživatele, a proto je nutné je nejprve aktivovat. Odkaz je dostupný po kliknutí na ikonku montážního klíče ( ), která se nachází v pravém panelu nástrojů.

 • 7.Jak zjistím, zda studenti materiály čtou?

  Použijte odkaz „Statistika přístupů“, jenž se nachází v dolní části pravého panelu nástrojů. Tuto funkci je možné používat pouze u jednotlivých souborů, nikoli u složek.

 • 8.Kde najdu statistiky využití e-learningu?

  Podrobné statistiky lze najít na stránce Statistika použití agendy studijních materiálů a individální statistiky na stránce Statistika používání nástrojů e-learningu.

 • 9.Jak zkopíruji studijní materiály do dalšího semestru?

  Před kopírováním je nutné vyprázdnit celý kurz v novém semestru (jinak se v aplikaci pro kopírování nezobrazí nabídka).

  Pro kopírování celého stromu studijních materiálů do nového semestru je třeba vstoupit do Záznamníku učitele v novém semestru a použít aplikaci pro kopírování

  Informační systém Učitel [vyberte předmět v novém semestru] (Studijní materiály) Kopírování a sdílení studijních materiálů Kopírování studijních materiálů

  Aplikace zkopíruje veškeré soubory a složky ve studijních materiálech předmětu s výjimkou obsahu složek „Organizační pokyny“ a „Odevzdávárny“. Pokud chcete zkopírovat i obsah těchto složek, zaklikněte před kopírováním volby "kopírovat složku /ode/ (odevzdávárny)“ ev. „kopírovat složku /op/ (organizační pokyny)“.

  Po kopírování nemusí být ručně měněny odkazy v HTML materiálech, interaktivních osnovách, sadách otázek apod. Tyto odkazy jsou automaticky přesměrovány do nového semestru. Taktéž se automaticky upraví data u popisu odpovědníku, odevzdávárny a interaktivní osnovy podle harmonogramu nového semestru.

 • 10.Jak zveřejnit identické materiály studentům v různých předmětech?

  Chce-li uživatel vystavit identické materiály pro studenty v různých předmětech, ale ve stejném semestru, může studijní materiály těchto předmětů nasdílet. Veškeré soubory (vč. odpovědníků a odevzdáváren), které do studijních materiálů vloží, tak uvidí studenti všech sdílených předmětů.

  Před sdílením musí být studijní materiály předmětu, který chcete sdílet, zcela prázdné (jinak se v aplikaci pro sdílení nezobrazí nabídka).

  Pro sdílení celého stromu studijních materiálů vstupte do Záznamníku učitele a použijte aplikaci pro sdílení

  Informační systém Učitel Kopírování studijních materiálů Sdílení studijních materiálů

  Pokud ve studijních materiálech sdílených předmětů nyní uživatel provede změnu, uvidí tuto změnu studenti všech těchto předmětů. Počet předmětů, kteří takto mohou být propojeny, není omezen. Pokud je třeba, aby část materiálů byla přístupná pouze studentům některého ze sdílených předmětů, může tak být učiněno nastavením přístupových práv.

 • 11.Chci zpřístupnit studentům v IS obrázek, pasáž oskenovanou z knihy cizího autora, článek oskenovaný z časopisu apod. Neporušuji tím autorský zákon?

  Ne. V ČR je chráněno intelektuální vlastnictví a autorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl mj. v případě užití zveřejněného díla v přednášce výlučně k vědeckým nebo vyučovacím účelům a v případě zařazení děl do díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu. Je však vždy nutné uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

 • 12.Mohou materiály vystavovat i studenti?

  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky ap.) ostatním, použije

  Informační systém Student Výuka Poskytovny

  Vstoupí do předmětu a vloží své materiály do podsložky Poskytovna. Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Odevzdávárny, Odpovědníky, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 • 13.Podrobněji o přístupových právech

  Právo číst: prohlížet a stahovat materiály. Lze zadat datum od kdy má právo vstoupit v platnost (nezadáte-li, platí neomezeně). Doporučujeme u studijních materiálů ponechat právo čtení kdokoliv v internetu.

  Různá práva složek a podsložek

  Má-li uživatel právo číst určitou složku, neznamená to, že smí číst i všechny podsložky (podřazená složka může mít čtení nastaveno jinak). A naopak, právo číst určitou složku se uplatní pouze v případě, že je uděleno též právo číst všechny nadřazené složky (uživatel má čtením možnost projít strom materiálů až k dané složce).

  Začíná-li jméno souboru nebo složky učem a pomlčkou „učo-“ a zaškrtl-li učitel volbu „soubory a složky se jménem začínajícím na učo- dovolit číst pouze osobě učo“ při vkládání souborů ZIPem do Studijních materiálů v IS, pak má právo soubor (a všechny jeho verze) a složku číst pouze osoba, jejíž učo se shoduje s učem osoby na začátku souboru nebo složky. Pokud však učitel volbu nezaškrtne, budou práva k souboru nebo složce nastavena implicitně podle nadřazené složky.

  Právo vkládat: držitel nesmí upravovat údaje o složce, ale smí do ní vkládat nové materiály (podsložky a soubory). Má-li uživatel právo vkládat do složky, má automaticky i právo číst ji (právo číst složku, ne její obsah). Lze zadat datum, do kdy je vhodné materiály vkládat. Systém pak automaticky po skončení termínu právo vkládat odebere.

  Právo spravovat: absolutní právo manipulovat se složkou (vkládat, mazat, upravit práva, název, popis, zkratku pro adresu v IS). Vztahuje se i na všechny podsložky.

  Aplikační právo: toto právo mají např. učitelé, kteří mohou provádět všechny operace se složkami ve studijních materiálech předmětu, který vyučují.

  Vloží-li uživatel materiál do složky, získává automaticky právo ho spravovat.

  Na koho se práva mohou vztahovat:

  • kdokoliv v internetu (pouze právo pro čtení),
  • kdokoliv přihlášený v IS,
  • studenti předmětu v konkrétním období (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti),
  • studenti předmětu s určitým kódem (i ti, kteří ho realizovali v jiném semestru),
  • studenti seminární skupiny,
  • studenti přihlášení na určitý zkušební termín,
  • pracovníci určitého pracoviště,
  • aktivní studenti fakulty,
  • pojmenovaná skupina osob,
  • učitelé,
  • absolventi,
  • doktorští studenti,
  • osoba zadaná prostřednictvím učo.

  Další „pojmenovanou skupinu osob“ lze v případě potřeby doplnit v agendě

  Informační systém (Lidé) Skupiny osob

  Práva uživatelů bez aktivního vztahu k SU jsou jiná

  Individuální práva (právo číst, vkládat, spravovat pro konkrétní učo) se neuplatňují na uživatele, kteří již nemají žádný aktivní vztah k SU.

  Jak ověřím, zda jsou práva nastavena vhodně?

  Pomocí odkazu Smí osoba číst? v pravém panelu nástrojů. Zadejte např. učo studenta, aplikace zjistí přístup do složky.

  Jsou materiály s právem číst pro „studenty předmětu v období“ přístupné studentům i po skončení tohoto období?

  Materiály s tímto právem zůstanou studentům přístupné doživotně. Pouze práva „spravovat“ a „vkládat“ ztrácejí po zneaktivnění studia.

 • 14.Jak jsou implicitně nastavena přístupová práva?

  Ke každému kurzu se automaticky vytvoří základní složky včetně nastavení přístupových práv pro čtení, které lze změnit. Výchozí nastavení práv pro čtení u jednotlivých složek:

  Studijní materiály předmětu: kdokoliv v internetu.

  Učební materiály: kdokoliv v internetu.

  Odpovědníky: kdokoliv v internetu.

  Organizační pokyny: kdokoliv v internetu.

  Testbank (tato složka je umístěna ve složce "Odpovědníky"): složka je dostupná pouze pro uživatele záznamníku učitele daného předmětu.

  Poskytovna: kdokoliv přihlášený v IS.

  Odevzdávárny: studenti předmětu v období.

  Rozhodne-li se uživatel měnit implicitní nastavení přístupových práv, je třeba, aby byl nejprve obeznámen s pravidly fungování práv v otázce Podrobněji o přístupových právech. Neopatrnou manipulací s právy byste totiž mohli část kurzu nechtěně studentům znepřístupnit. Není to úkon nevratný, ale způsobil by uživatelům zbytečné obtíže.

 • 15.Vystavování webových stránek

  Řada studijních materiálů již existuje v podobě webových stránek umístěných jinde než v IS. Na tyto materiály se může buď umístit odkaz (ikonka ) nebo www stránky mohou být zkopírovány přímo do IS (je-li jich mnoho, zazipujte je a volte ). Výhody: možnost nastavení přístupových práv (např. omezit jen na uživatele ISu), možnost využít statistiky čtenosti (kteří studenti materiál viděli). Pro studenta možnost si celou složku jednoduše zabalit a stáhnout k domácí práci.

  Zkontrolujte relativní a absolutní odkazy v souborech

  Jde-li o navzájem na sebe se odkazující soubory typu HTML, je třeba před vložením zkontrolovat, že adresy v odkazech (uvnitř textu souborů) jsou relativní, např.
  <A HREF="kap2.html">další kapitola</A>,
  nikoliv absolutní, tj. např.
  <A HREF="http://mujserver.cz/mujadresar/kniha/kap2.html">další kapitola</A>.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na is(zavináč/atsign)slu(tečka/dot)cz.