CzechIS SU Login

Obchodní podmínky pro Obchodní centrum Slezské univerzity v Opavě 

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují činnost Obchodního centra Slezské univerzity v Opavě s platností od 1. 8. 2020. 

 Preambule 

Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi Slezskou univerzitou v Opavě (dále také „SLU“ nebo „Univerzita“) a zákazníkem, který uskuteční objednávku v Obchodním centru SLU. V některých případech bude uzavřena samostatná smlouva, jejíž znění bude zákazníkovi zpřístupněno před odesláním objednávky. 

 I. Definice základních pojmů 

Univerzita – Univerzitou se rozumí Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava; IČ: 47813059, DIČ: CZ47813059; 

Slezská univerzita v Opavě je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Opavy. 

Zákazník – Zákazníkem se rozumí osoba, která si prostřednictvím Obchodního centra SLU objednává plnění ze strany Univerzity. 

Zboží – Zbožím se rozumí movitá věc, která je předmětem plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra SLU. 

Služba – Službou se rozumí plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra SLU, které není Zbožím. 

Vstupenka – Vstupenkou se rozumí vstupenka v listinné nebo elektronické podobě opravňující držitele vstupenky k jednorázovému vstupu na Akci.

Obchodní centrum SLU – Obchodním centrem SLU se rozumí elektronická aplikace provozovaná Slezskou univerzitou v Opavě na adrese http://is.slu.cz/obchod/. 

Výukový program – Výukovým programem se rozumí Služba Univerzity, která spočívá ve výuce, školení nebo získávání kvalifikace v rámci nebo mimo rámec Celoživotního vzdělávání. 

Informační systém Slezské univerzity v Opavě – Informačním systémem Slezské univerzity v Opavě se rozumí informační systém, který Slezská univerzita v Opavě provozuje pro podporu studijní administrativy, e-learningu a komunikaci uvnitř školy. 

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a Univerzitou prostřednictvím Obchodního centra SLU. 

II. Objednávka 

1.      Pomocí Obchodního centra SLU mohou zadávat objednávky registrovaní Zákazníci a osoby, které mají vytvořený profil v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude Zákazník přihlašovat do systému. Osoby, které mají svůj profil v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě, se neregistrují.
2.     
Zákazník je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že zákazník zjistí, že zaregistrované údaje neodpovídají skutečnosti, je povinen správné údaje neprodleně nahlásit e-mailem na adrese obchod@slu.cz.
3.     
Objednávky lze zadávat prostřednictvím aplikací Obchodního centra SLU nebo prostřednictvím Informačního systému Slezské univerzity v Opavě, přičemž jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více položek.
4.     
Zadání objednávky podle odstavce 3 se považuje za Zákazníkův návrh na uzavření Smlouvy, pro každý druh plnění v objednávce podává Zákazník návrh na uzavření zvláštní Smlouvy.
5.     
Univerzita vyrozumí Zákazníka o přijetí nebo nepřijetí objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě (ve formátu „učo_zákazníka“@is.slu.cz). Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit.
6.     
Není-li stanoveno jinak, vzniká okamžikem doručení vyrozumění podle předchozího odstavce mezi Zákazníkem a Univerzitou Smlouva, kterou jsou obě strany vázány a kterou lze ukončit pouze v případech stanovených zákonem, Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
7.     
Zákazník je oprávněn objednávku zrušit (stornovat) kdykoliv před provedením první platby za Zboží, Službu nebo Vstupenku. Pokud Zákazník zruší objednávku po doručení vyrozumění podle odst. 5, považuje se toto zrušení za odstoupení od Smlouvy. 

III. Úhrada za Zboží a dodání Zboží 

1.      Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra SLU zvolit, zda bude cena za Zboží uhrazena převodem na účet, platbou platební kartou na účet Univerzity nebo v hotovosti při převzetí Zboží.
2.     
Není-li stanoveno jinak, při platbě ceny za Zboží převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 14 dnů ode dne obdržení vyrozumění o přijetí jeho objednávky v souladu s detaily platby v něm uvedenými. Smlouva o koupi Zboží může stanovit, že se k ceně Zboží připočítá poštovné, balné a dobírkovné.
3.     
Cena za Zboží se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného na účet Univerzity.
4.     
Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce, a to do 7 dnů ode dne připsání celé kupní ceny za Zboží včetně poštovného, balného a dobírkovného na účet Univerzity.
5.     
Zboží je možné uhradit v hotovosti při převzetí v určeném místě na Univerzitě, nebo při převzetí od doručovatele.
6.     
V případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
7.     
Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v české měně.
8.     
Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Zboží. 

IV. Úhrada za Služby 

1.      Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra SLU zvolit, zda bude cena za Službu uhrazena převodem na účet, platbou platební kartou na účet Univerzity nebo v hotovosti na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky (zařízení) Univerzity.
2.     
Cena za Službu se považuje za uhrazenou zaplacením celé částky na účet Univerzity.
3.     
Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky, nejpozději však 5 dnů před začátkem Výukového programu. Platba musí být provedena v souladu s detaily platby uvedenými ve vyrozumění dle čl. II. odst. 5.
4.     
Platba v hotovosti musí být provedena na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky Univerzity nejpozději v den započetí Výukového programu.
5.     
Není-li stanoveno jinak, úhradu za Služby je možné provést pouze v české měně.
6.     
Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Služeb. 

V. Úhrada za Vstupenku a povinnosti Zákazníka (držitele) vstupenky

1.      Vstupenku lze zakoupit pouze prostřednictvím Obchodního centra SLU.
2.     
Nákup vstupenky opravňující k účasti na Akci provádí Zákazník na konkrétní termín a čas Akce.
3.     
Nebude-li výslovně stanoveno jinak, kupní cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky. Kupní cena je uvedena v Obchodním centru SLU.
4.     
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení kupní ceny za všechny objednané vstupenky Zákazníkem Univerzitě. Kupní cena je uhrazena v okamžiku připsání peněžních prostředků na účet SLU. Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované Zákazníkem prostřednictvím Obchodního centra SLU.
5.     
Po provedení platby bude Zákazníkovi zasláno potvrzení o nákupu a vstupenka v elektronické podobě na e-mail zákazníka.
6.     
Zákazník je povinen před zahájením Akce předložit zakoupenou vstupenku, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním zaslané vstupenky na jeho e-mail, nebo tuto vstupenku může předložit v elektronické podobě.
7.     
V případě, že Zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neodpovídá Univerzita za nedoručení Vstupenky na e-mail kupujícího.
8.     
Za platnost a pravost Vstupenky zakoupené mimo Obchodní centrum SLU Univerzita neodpovídá.
9.     
Není-li stanoveno jinak, úhradu za Vstupenku je možné provést pouze v české měně.
10. 
Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Vstupenky.

 VI. Účetní, daňové a jiné doklady 

1.      Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich tisk. Účetní a daňové doklady nebudou zasílány v písemné formě.
2.     
Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři a vystaven v přehledu objednávek Zákazníka. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy bude zpřístupněn v přehledu objednávek Zákazníka.
3.     
Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.
4.     
Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Služby prostřednictvím Obchodního centra SLU je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad za Služby se vystavuje ke dni přijetí první platby od Zákazníka.
5.     
Součástí zásilky Zboží bude dodací list. 

 VII. Odstoupení od Smlouvy 

1.      Univerzita si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech: 
         1.    
Zákazník neuhradí plnou cenu za objednané Zboží, Službu nebo Vstupenku ve stanoveném termínu.
         2.    
Zboží není možné z technických důvodů dodat.
         3.    
Univerzita přestane objednanou Službu nebo Vstupenku nabízet např. z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu nebo Vstupenku.
2.     
Univerzita bude neprodleně informovat Zákazníka o odstoupení od Smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.
3.     
Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech: 
         1.    
Do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytování Služby, pokud před uplynutím této lhůty nebyla Služba nebo její část Zákazníkovi poskytnuta.
         2.    
Do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a to i bez udání důvodu, s výjimkou důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, např. u Zboží upraveného podle přání Zákazníka a Zboží, které obsahuje audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud Zákazník porušil jeho originální obal.
         3.    
Osoba, která je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nemůže postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra SLU v případě koupě Vstupenky, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy SLU tato plnění poskytuje v určeném termínu.

4.      V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je koupě Zboží, z důvodů uvedených v tomto článku, je Zákazník povinen zaslat dodané Zboží spolu s dodacím listem na adresu Univerzity nebo doručit Zboží osobně na vlastní náklady. Spolu s dodáním Zboží je Zákazník povinen informovat Univerzitu, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu Univerzita vrátí částku zaplacenou za Zboží.
5.     
V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, je Zákazník povinen informovat Univerzitu o odstoupení na elektronické adrese obchod@slu.cz. Spolu s odstoupením je Zákazník povinen informovat Univerzitu, na základě které z výše uvedených skutečností od Smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu Univerzita vrátí zaplacenou částku.
6.     
V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Univerzita Zákazníkovi uhrazenou platbu do 14 dnů na Zákazníkem uvedený účet. V případě, že Zákazník účet neuvede, vrátí mu Univerzita peníze poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo v registraci.
7.     
V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Zboží, odpovídá Zákazník za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
8.     
V případě odstoupení od Smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, kdy Zákazník požádal Univerzitu, aby začala s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení, je Zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za Službu v případě, že poskytování Služby již začalo.
9.     
Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít formulář Vzor odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
10. 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy podle čl. VI odst. 3 bodu 2), postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

VIII. Vypovězení Smlouvy 

1.      Smlouvu lze vypovědět pouze za podmínek v ní stanovených. 

IX. Vady Zboží 

1.      Nároky z vad budou řešeny v jednotlivých Smlouvách, příp. dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

X. Komunikace 

1.      Komunikace mezi Zákazníkem a Univerzitou probíhá elektronicky, v případech, kde to bude účelné i písemně, telefonicky, či osobně.
2.     
Zákazník komunikuje s Univerzitou prostřednictvím aplikací Obchodního centra SLU nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu obchod@slu.cz.
3.     
Komunikace ze strany Univerzity bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo na Zákazníkovu adresu v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat. 

XI. Ochrana osobních údajů 

1.      S osobními údaji Zákazníků se bude zacházet v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  
2.     
Osobní údaje registrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě, a to po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. Osobní údaje neregistrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Slezské univerzity v Opavě, a to po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. K osobním údajům Zákazníka budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci Univerzity a osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou údajů potřebných k zaslání Zboží a informování Zákazníka o průběhu jeho zaslání, s jejichž předáním Zákazník souhlasí při zadání objednávky. 

XII. Závěrečná ujednání 

1.      Univerzita bude archivovat všechny uzavřené smlouvy v elektronické nebo tištěné formě. Smlouva se vystavuje přednostně v elektronické formě a bude k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující její tisk. V případě, že Smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, předá Univerzita Zákazníkovi jedno její vyhotovení ihned po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
2.     
V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami platí ujednání obsažené ve Smlouvě.
3.     
Smlouva uzavřená prostřednictvím Obchodního centra SLU a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR s vyloučením kolizních norem. Pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.
4.     
Univerzita uzavírá smlouvy obvykle v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavřena v českém jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru SLU údaje v českém jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
5.     
Pokud je Smlouva uzavřena v jiném jazyce, poskytuje Univerzita v Obchodním centru SLU údaje v tomto jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.
6.     
Ceny za Zboží, Služby a Vstupenky a údaje o nich jsou platné ke dni jejich zveřejnění.