Historie-muzeologie

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin a zároveň jej připravuje k různým praktickým činnostem v historických a muzeologických disciplínách. Skladba předmětů ve studijním plánu odpovídá nejnovějším poznatkům na poli historie a muzeologie a připravuje absolventy k práci jak v oblastech dokumentace předmětů a písemností, bibliografie, heuristiky, určené k vědeckému výzkumu, tak i k práci v paměťových institucích, tedy v muzeích, archivech, resp. do jisté míry i vědeckých institucích, absolventi jsou využitelní i v příslušných specializacích státní správy.

(?)

Absolvent disponuje znalostmi z historických disciplin, porozumění historickým procesům v českých zemích jako součásti evropského dění, poznání historie jako discipliny, která napomáhá porozumět osudu moderního člověka v měnícím se světě. Tyto znalosti jsou provázány s praktickými dovednostmi péče o sbírky muzejní povahy (včetně konzervace a restaurování), jež jsou potenciálním pramenem k historickému zkoumání.

Uplatnění absolventů odpovídá schopnostem, orientovaným na praktický provoz muzeí a pořádání zejména historických výstav, absolvent se uplatní jako kvalifikovaný, pro praxi dobře připravený pracovník rovněž v archivech nebo památkové péči.

(?)

N7105 Historické vědy, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
4
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Historie-muzeologie
Zkratka: HaM
Kód: 7105R025
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7105 B7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty