Veřejná ekonomika a správa

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Navazující magisterské studium oboru Veřejná ekonomika a správa nabízí prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, což vás bude předurčovat k výkonu vyšších manažerských funkcí nejen ve veřejném sektoru. Budete umět plánovat příjmy a výdaje obcí, krajů a státu a rovněž hodnotit jejich hospodaření. Získáte schopnosti aplikovat nástroje pokročilejší ekonomické analýzy v podmínkách veřejného sektoru. Nespornou výhodou je, že výuku zajišťují na základě individuálního a přátelského přístupu nejen kvalifikovaní členové Katedry ekonomie a veřejné správy, ale i experti z praxe, kteří mají přehled o aktuálním dění, problémech a trendech ve veřejné správě.

(?)

Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spjato zejména s absolvováním předmětů, které jsou v rámci vzorového studijního plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru a v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti teorie veřejné správy a sociální politiky, trhu práce, politiky zaměstnanosti a daňové politiky Evropské unie, práva Evropské unie a z oblasti vzdělávání ve veřejné správě. V průběhu studia je pak kladen důraz na to, aby absolventi získali především vysoce odborné teoretické znalosti, jež by byly vhodně doplněny praktickými dovednostmi, které jsou spojeny s uplatňováním moderních přístupů spojených především s řízením orgánů státní správy, či v širším slova smyslu subjektů spadajících do veřejného sektoru. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat následně i interpretovat jednotlivá ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů nejen v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, popř. v neziskových organizacích, ale také v národních, nadnárodních i mezinárodních institucích. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici středního, popř. vyššího managementu.

(?)
1
Aktivní studenti
21

Specifikace oboru

Obor: Veřejná ekonomika a správa
Zkratka: VES
Kód: 6202T055
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6202 N_HOSPOL Hospodářská politika a správa

Ke studiu již nelze přijímat.