Lázeňství a turismus

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Profesní charakter oboru vychází z požadavků trhu práce a potřeb regionů s potenciálem uplatnění v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, podporuje současně rozvoj regionů s jistou mírou specifických ekonomických a sociokulturních rysů, k jejichž překonání přispívá výchovou absolventů disponujících potřebnými teoretickými znalostmi a profesními dovednostmi interdisciplinárního charakteru, flexibilitou a adaptabilitou. Svou koncepcí odpovídá Národnímu kvalifikačnímu rámci terciálního vzdělávání, oblasti vzdělávání ekonomických věd se zaměřením na profesní vzdělávání, sektor turistiky. Současně je ve shodě s prioritami vymezenými v koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR, když jedním ze základních požadavků je adekvátní vzdělání pracovníků poskytujících služby v tomto odvětví. Cílem studijního oboru je realizovat kvalitní profesní přípravu budoucích pracovníků, schopných naplnit požadavky trhu práce a připravených na stále rostoucí nároky jak lázeňské klientely, tak účastníků volnočasových aktivit a cestovního ruchu. Pohled na tento obor trochu JINAK

(?)

Absolvent disponuje potřebnými teoretickými znalostmi a profesními dovednostmi, otevírajícími mu možnosti uplatnit se v praxi a reagovat na potřeby trhu práce v oblasti péče o klienty v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, informačních služeb v oblasti turismu a volnočasových aktivit. Nedílnou součástí profilu absolventa významně přispívající ke kvalitě úrovně péče o klienta jsou jazykové kompetence nejen v mateřském, ale i ve dvou cizích jazycích, dosahujících úrovně C1, resp. B1. V případě zájmu mohou absolventi následně pokračovat v navazujícím studiu příbuzných studijních programů či oborů s cílem dosáhnout obou stupňů vysokoškolského vzdělání.

Absolvent je připraven na výkon samostatné práce a funkce středního managementu v těchto institucích: v lázeňských a obdobných zařízeních poskytujících léčebnou a relaxační péči, v cestovních kancelářích a agenturách jak přímo ve styku s klientelou, tak i v obchodním či finančním úseku firmy, v turistických informačních centrech, regionálních agenturách a obdobných institucích, v dopravních společnostech, v agenturách zaměřených na organizování seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v propagačních a reklamních agenturách, v hospodářských komorách, v institucích realizujících konzultační a kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb, v orgánech státní správy a samosprávy v oblasti regionálního rozvoje, ve školách jako učitel odborných praktických předmětů a praxe po doplnění pedagogického studia.

(?)

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím studiu příbuzných studijních programů.

(?)
1
Aktivní studenti
77

Specifikace oboru

Obor: Lázeňství a turismus
Zkratka: LaT
Kód: 6501R025
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6503 B6503GAHOT Gastronomie, hotelnictví a turismus

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty