Česká literatura

Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Česká literatura poskytuje ucelené bohemistické vzdělání praktického zaměření. Základem studia je nezbytná znalost české gramatiky, spisovné výslovnosti a stylistiky, kterou si posluchači dále prohlubují v praktických cvičeních. Důležitým nástrojem pro zvládnutí tvůrčí práce s živým jazykem je lingvostylistická analýza literárních textů. Na tyto základní disciplíny navazují dále dějiny české, slovenské a světové literatury, literatura pro děti a mládež, literární teorie, dějiny literární vědy a přednášky o vztahu literatury k jiným druhům umění, Literárněhistorické i literárněteoretické výklady doplňují semináře zaměřené na porozumění literárního, resp. teoretického textu a tvořivou práci s ním. Studenti jsou rovněž seznámeni se základy žurnalistiky, publicistiky a editorské praxe, včetně praktických cvičení z literární kritiky. Mohou získat také znalosti z přípravy pořadů pro rozhlas nebo zkušenost z přímé literární tvorby v rámci účasti na výběrových seminářích. V blocích povinně volitelných a volitelných disciplín studenti rozšiřují své vědomosti směrem k příbuzným společenskovědním oborům a dále prohlubují znalosti získané v profilujících předmětech.

(?)

Absolvent má přehled v literární historii, teorii, kritice a jazykovědě, orientuje se ve vztahu literatury k jiným druhům umění (hudba, výtvarné umění, divadlo, film) a médiím (rozhlas, televize). Disponuje odbornými znalostmi v oblasti redakční a vydavatelské práce.

Absolvent se může uplatnit jako pracovník v kulturních střediscích a muzeích, jako redaktor v novinách, nakladatelstvích, rozhlasových nebo televizních studiích.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
6
Aktivní studenti
15

Specifikace oboru

Obor: Česká literatura
Zkratka: CLk
Kód: 7310R031
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty